Artikel 78

Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van:
–    de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;
–    de coöperatieve vennootschap;
–    de naamloze vennootschap;
–    de commanditaire vennootschap op aandelen;
–    het economisch samenwerkingsverband;
–    de Europese vennootschappen;
–    de Europese coöperatieve vennootschappen;
moeten de volgende gegevens vermelden:
1°    de naam van de vennootschap;
2°    de rechtsvorm, voluit of afgekort, alsook, naargelang het geval, de woorden “burgerlijke vennootschap met handelsvorm”, leesbaar geschreven onmiddellijk voor of na de naam van de vennootschap; in het geval van een coöperatieve vennootschap, of zij met beperkte of onbeperkte aansprakelijkheid is; in het geval omschreven in boek X moeten deze vermelding of afkortingen worden gevolgd door de woorden “met een sociaal oogmerk”;
3°    de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap;
4°    ... het ondernemingsnummer;
5°    het woord “rechtspersonenregister” of de afkorting “RPR”, gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft;
6°    in voorkomend geval, het feit dat de vennootschap in vereffening is.