Artikel 78

Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van:

 • de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;
 • de coöperatieve vennootschap;
 • de naamloze vennootschap;
 • de commanditaire vennootschap op aandelen;
 • het economisch samenwerkingsverband;
 • de Europese vennootschappen;
 • de Europese coöperatieve vennootschappen;

moeten de volgende gegevens vermelden:

 1. de naam van de vennootschap;
 2. de rechtsvorm, voluit of afgekort, alsook, naargelang het geval, de woorden “burgerlijke vennootschap met handelsvorm”, leesbaar geschreven onmiddellijk voor of na de naam van de vennootschap; in het geval van een coöperatieve vennootschap, of zij met beperkte of onbeperkte aansprakelijkheid is; in het geval omschreven in boek X moeten deze vermelding of afkortingen worden gevolgd door de woorden “met een sociaal oogmerk”;
 3. de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap;
 4. ... het ondernemingsnummer;
 5. het woord “rechtspersonenregister” of de afkorting “RPR”, gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft;
 6. in voorkomend geval, het feit dat de vennootschap in vereffening is.