Voorstelling van de CBN

De CBN is een autonome instelling met rechtspersoonlijkheid, opgericht door het koninklijk besluit van 21 oktober 1975 houdende oprichting van een Commissie voor boekhoudkundige normen.

Ten aanzien van ondernemingen en vennootschappen, heeft de CBN als wettelijke opdracht de regering en het parlement op hun verzoek of uit eigen beweging van advies te dienen en door middel van adviezen en aanbevelingen bij te dragen tot de ontwikkeling van de leer van het boekhouden en de beginselen te bepalen van een regelmatige boekhouding (cf. art. III.93, § 1 van het Wetboek van Economisch Recht).

Sinds begin 2005 werd haar dezelfde wettelijke opdracht toegewezen ten aanzien van verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen (de artikelen 17, § 8; 37, § 8 en 53, § 7 van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen). Zie daaromtrent ook de volgende uitvoeringsbesluiten bij de wet van 27 juni 1921:

  • het koninklijk besluit van 19 december 2003 betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen; en
  • het koninklijk besluit van 26 juni 2003 betreffende de vereenvoudigde boekhouding van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen.

Ten aanzien van vennootschappen en andere ondernemingen is de CBN bovendien bevoegd om aan de minister bevoegd voor de Economische Zaken of de minister bevoegd voor Middenstand of hun afgevaardigde advies te verstrekken over de door de vennootschappen en andere ondernemingen ingediende verzoeken om afwijking zoals bedoeld in artikel III.94, § 1 van het Wetboek van Economisch Recht of in artikel 125 van het Wetboek van Vennootschappen (artikel 3:42 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen).

Ook ten aanzien verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen is de CBN op grond van artikel III.94, § 2 van het Wetboek van Economisch Recht bevoegd om aan de minister bevoegd voor Justitie of zijn afgevaardigde advies te verstrekken over door verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen ingediende verzoeken om afwijking van bepaalde boekhoudkundige verplichtingen.

Daarnaast werd in de schoot van de CBN een College opgericht (cf. art. III.93, § 2 van het Wetboek van Economisch Recht) dat zich buigt over de Individuele Beslissingen inzake Boekhoudrecht (IBB). Hierin wordt, overeenkomstig de van kracht zijnde bepalingen, een antwoord geformuleerd op hoe de wet in hoofde van de aanvrager wordt toegepast op een bijzondere situatie of verrichting die op jaarrekeningrechtelijk vlak nog geen uitwerking heeft gehad (cf. art. III.93, § 1 van het Wetboek van Economisch Recht).

De werkingskosten van de CBN worden gedragen door de vennootschappen, verenigingen en stichtingen die hun jaarrekening of geconsolideerde jaarrekening openbaar moeten maken bij de Balanscentrale van de Nationale Bank van België.