Voorstelling van de CBN

De CBN is een autonome instelling met rechtspersoonlijkheid, opgericht door het koninklijk besluit van 21 oktober 1975 houdende oprichting van een Commissie voor boekhoudkundige normen.

De CBN heeft als wettelijke opdracht de regering en het parlement op hun verzoek of uit eigen beweging van advies te dienen en door middel van adviezen en aanbevelingen bij te dragen tot de ontwikkeling van de leer van het boekhouden en de beginselen te bepalen van een regelmatige boekhouding (cf. art. III.93, § 1 van het Wetboek van Economisch Recht).

Ten aanzien van vennootschappen en andere ondernemingen is de CBN bovendien bevoegd om aan de minister bevoegd voor de Economische Zaken of de minister bevoegd voor Middenstand of hun afgevaardigde advies te verstrekken over de door de vennootschappen en andere ondernemingen ingediende verzoeken om afwijking zoals bedoeld in artikel III.94, § 1 van het Wetboek van Economisch Recht of in artikel 3:42 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Ook ten aanzien verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen is de CBN op grond van artikel III.94, § 2 van het Wetboek van Economisch Recht bevoegd om aan de minister bevoegd voor Justitie of zijn afgevaardigde advies te verstrekken over door verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen ingediende verzoeken om afwijking van bepaalde boekhoudkundige of jaarrekeningrechtelijke verplichtingen (artikel 3:47, § 8 en artikel 3:51, § 8 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen).

Daarnaast werd in de schoot van de CBN een College opgericht (cf. art. III.93, § 2 van het Wetboek van Economisch Recht) dat zich buigt over de Individuele Beslissingen inzake Boekhoudrecht (IBB). Hierin wordt, overeenkomstig de van kracht zijnde bepalingen, een antwoord geformuleerd op hoe de wet in hoofde van de aanvrager wordt toegepast op een bijzondere situatie of verrichting die op jaarrekeningrechtelijk vlak nog geen uitwerking heeft gehad (cf. art. III.93, § 1 van het Wetboek van Economisch Recht).

De werkingskosten van de CBN worden gedragen door de vennootschappen, verenigingen en stichtingen die hun jaarrekening of geconsolideerde jaarrekening openbaar moeten maken bij de Balanscentrale van de Nationale Bank van België.