FAQ

Hieronder vindt u een lijst van de meest gestelde algemene vragen. Indien u uw antwoord niet vindt, neem dan gerust contact op met ons via het contactformulier.

Wie kan een vraag richten aan de CBN?

Ondernemingen, vennootschappen, verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen kunnen, net zoals de cijferberoepers, kosteloos vragen richten aan de CBN.

Hoe kan een vraag gericht worden aan de CBN?

Het volstaat om het formulier onder het item ‘Contact’ in te vullen, waarin u zo goed mogelijk het onderwerp en de context van uw vraag beschrijft.

Kan ik een boekhoudkundige vraag stellen die betrekking heeft op een specifieke situatie?

Het behoort niet tot de taak van de CBN vragen te behandelen die betrekking hebben op bijzondere situaties en die geen algemeen interpretatieprobleem van het boekhoudrecht betreffen.

Bovendien mogen de vragen geen fiscale aangelegenheden, noch situaties betreffen die de kern uitmaken van een geschil.

De vragen mogen wel betrekking hebben op de enkelvoudige of dubbele boekhouding van vennootschappen, verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen.

Hoe verwerkt de CBN vragen die tot haar gericht zijn?

De vraag wordt doorgegeven aan het wetenschappelijk secretariaat, dat een antwoord opstelt in de vorm van een ontwerpadvies. Dit ontwerpadvies wordt in eerste instantie voorgelegd aan de leden van de Commissie die één à twee keer per maand vergaderen. De leden kunnen of het ontwerpadvies goedkeuren – unaniem of met één of meerdere minderheidsstandpunten -, of om aanpassingen vragen. Wanneer de aanpassingen aan het ontwerpadvies aangebracht zijn, wordt het ontwerpadvies in de regel gedurende verschillende weken ter publieke consultatie voorgelegd. Zo kunnen belanghebbenden hun opmerkingen meedelen. Vervolgens past het wetenschappelijk secretariaat, indien nodig, het ontwerpadvies aan en wordt het aangepaste ontwerpadvies voorgelegd aan de leden van de Commissie. De leden geven hierover hun mening. Na goedkeuring wordt het advies gepubliceerd op de website van de Commissie.

In dringende gevallen kunnen de ontwerpadviezen een schriftelijke procedure doorlopen.

Wanneer worden de vergaderingen van de CBN gehouden?

U kan de datums van de plenaire vergaderingen terugvinden onder het item ‘Kalender’.

Worden de onderwerpen die behandeld worden tijdens de plenaire vergaderingen van de CBN, openbaar gemaakt?

Op de startpagina van de website, bij de nieuwsberichten, of onder het item 'Organisatie' en dan 'Verslagen vergaderingen' wordt een overzicht gepubliceerd van de onderwerpen die behandeld zijn op de plenaire vergaderingen.

Mag ik mijn jaarrekening bij de CBN neerleggen?

Nee, elke onderneming dient de jaarrekening neer te leggen bij de Balanscentrale van de Nationale Bank van België. Kleine verenigingen en stichtingen die een vereenvoudigde boekhouding voeren, dienen de jaarrekening neer te leggen bij de griffie van de rechtbank van koophandel.