Artikel 74

Overeenkomstig de vorige artikelen worden neergelegd en bekendgemaakt:

1°    de akten die bepalingen wijzigen waarvoor dit wetboek de bekendmaking voorschrijft;

2°    het uittreksel uit de akten betreffende de benoeming en ambtsbeëindiging van:

  1. de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te verbinden;
  2. de commissarissen;
  3. de vereffenaars; ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, bevat het uittreksel de aanwijzing of de wijziging van de aanwijzing van de natuurlijke persoon die deze vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening;
  4. de voorlopige bewindvoerders. In het uittreksel wordt de omvang van hun bevoegdheid nader aangegeven, alsook de wijze waarop zij deze uitoefenen, hetzij alleen, hetzij gezamenlijk, hetzij als college;
  5. de leden van de raad van toezicht;

3°    het uittreksel uit de in kracht van gewijsde gegane of bij voorraad uitvoerbare rechterlijke beslissing waarbij de ontbinding van de vennootschap wordt uitgesproken, alsook het uittreksel uit de rechterlijke beslissing waarbij voornoemd bij voorraad uitvoerbaar vonnis wordt tenietgedaan.

Dat uittreksel vermeldt:

  1. de naam en de zetel van de vennootschap;
  2. de datum van de beslissing en de rechter die ze heeft gewezen;
  3. in voorkomend geval, de naam, de voornamen en het adres van de vereffenaars; ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, bevat het uittreksel de aanwijzing of de wijziging van de aanwijzing van de natuurlijke persoon die deze vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening;

4°    een verklaring, ondertekend door de bevoegde organen van de vennootschap, waarin wordt vermeld:

  1. de ontbinding van de vennootschap;
  2. elke gebeurtenis die van rechtswege een einde maakt aan de functies van de personen bedoeld in het 2° van dit artikel;

5°    de akten of uittreksels van akten die volgens dit wetboek moeten worden neergelegd en bekendgemaakt.