Artikel 86

Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van bijkantoren in België van buitenlandse vennootschappen moeten de volgende gegevens vermelden:

  1. de naam van de vennootschap;
  2. de rechtsvorm;
  3. de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap;
  4. het register waarin de vennootschap is ingeschreven, gevolgd door het nummer van inschrijving;
  5. het ondernemingsnummer toegekend in toepassing van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister en tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen;
  6. in voorkomend geval, het feit dat de vennootschap in vereffening is.

Indien de in het eerste lid bedoelde stukken het kapitaal van de vennootschap vermelden, dient dit het gestorte kapitaal te zijn, zoals dit blijkt uit de laatste balans. Indien hieruit blijkt dat het gestorte kapitaal is aangetast, dient melding te worden gemaakt van het nettoactief zoals dit blijkt uit de laatste balans.