Artikel 3:161

§ 1. De toelichting bevat de inlichtingen betreffende de sociale balans bedoeld in hoofdstuk 9 van de wet van 22 december 1995 houdende maatregelen tot uitvoering van het meerjarenplan voor werkgelegenheid indien de VZW, IVZW of stichting een jaargemiddelde van ten minste 20 personeelsleden telt, uitgedrukt in voltijdse equivalenten en waarvoor de VZW, IVZW of stichting een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling heeft gedaan bij de met de inning van de sociale zekerheidsbijdragen belaste instelling of die zijn ingeschreven in het algemeen personeelsregister, krachtens het koninklijk besluit van 8 augustus 1980 betreffende het bijhouden van sociale documenten.

De sociale balans bevat de informatie als bedoeld in artikel 5:2.

§ 2. De sociale balans van een VZW, IVZW of stichting die overeenkomstig artikel 3:47, § 3 en 3:51, § 3, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een jaarrekening opmaakt volgens een verkort schema en die een jaargemiddelde van ten minste 20 personeelsleden telt, uitgedrukt in voltijdse equivalenten en waarvoor de VZW, IVZW of stichting een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling heeft gedaan bij de met de inning van de sociale zekerheidsbijdragen belaste instelling of die zijn ingeschreven in het algemeen personeelsregister krachtens het koninklijk besluit van 8 augustus 1980 betreffende het bijhouden van sociale documenten, bevat de informatie als bedoeld in artikel 5:3.