Artikel 115

De artikelen 112 en 113 laten onverlet de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen over de opstelling van een geconsolideerde jaarrekening of van een jaarverslag over de geconsolideerde jaarrekening indien deze stukken worden verlangd:
1°    ter voorlichting van de werknemers of van hun vertegenwoordigers;
2°    op verzoek van overheid of rechter voor eigen kennisneming.