Artikel 109

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan:

–    onder “consoliderende vennootschap”, de vennootschap die de geconsolideerde jaarrekening opstelt;

–    onder “vennootschappen opgenomen in de consolidatie”, de consoliderende vennootschap alsmede haar integraal of evenredig geconsolideerde dochtervennootschappen en ... dochterondernemingen; worden niet beschouwd als vennootschappen die in de consolidatie zijn opgenomen, de vennootschappen en ... dochterondernemingen waarvan het aandeel in het eigen vermogen en in het resultaat met toepassing van de vermogensmutatiemethode in de geconsolideerde jaarrekening is opgenomen;

–     onder “dochteronderneming”, indien zij onder controle staan van een Belgische vennootschap,

  1. de dochtervennootschap naar Belgisch of buitenlands recht,
  2. het Europees economisch samenwerkingsverband met zetel in België of in het buitenland, en
  3. de instelling naar Belgisch of buitenlands recht, al dan niet openbaar, met of zonder winstoogmerk, die, al dan niet ingevolge haar statutaire opdracht, een activiteit uitoefent van commerciële, financiële of industriële aard; 

–    onder “geconsolideerd geheel”, het geheel van vennootschappen die in de consolidatie zijn opgenomen.