Artikel 94

Tenzij het gaat om één van de in artikel 92, § 3, 1°, 2°, 4° of 6° bedoelde vennootschappen is deze afdeling niet van toepassing op: 

  1. de niet-genoteerde kleine vennootschappen; 
  2. de vennootschappen onder firma, de gewone commanditaire vennootschappen en de coöperatieve vennootschappen met onbeperkte aansprakelijkheid waarvan alle onbeperkt aansprakelijke vennoten natuurlijke personen zijn;
  3. de economische samenwerkingsverbanden;
  4. de landbouwvennootschappen.

De niet-genoteerde kleine vennootschappen moeten de verantwoording bedoeld in artikel 96, § 1, 6°, evenwel vermelden in de toelichting bij de jaarrekening.