Artikel 91

Worden gestraft met een geldboete van vijftig euro tot tienduizend euro:

  1. de personen belast met het bestuur van een bijkantoor in België die een van de verplichtingen bedoeld in de artikelen 81, 82, 83, 1°, en 84 tot 87 niet nakomen;
  2. zij die nalaten de vermeldingen te doen in de akten of ontwerpen van akten van vennootschappen, in de volmachten of intekeningen, zoals voorgeschreven door artikel 69;
  3. de oprichters van een economisch samenwerkingsverband, opgericht zonder dat de vermeldingen bedoeld in artikel 70, 1° tot 5°, 7° en 8°, in de overeenkomst tot oprichting van het economisch samenwerkingsverband voorkomen;
  4. zij die nalaten de in artikel 68 vermelde neerleggingen te doen binnen de in dat artikel bepaalde termijn.

Worden gestraft met een gevangenisstraf van een maand tot een jaar en met een geldboete van vijftig euro tot tienduizend euro of met een van die straffen alleen, de zaakvoerders, bestuurders of vereffenaars die met een bedrieglijk oogmerk een van de voorschriften van de artikelen 81, 82, 83, 1°, en 84 tot 87 overtreden.