Artikel 2

§ 1. De maatschap, de tijdelijke handelsvennootschap en de stille handelsvennootschap hebben geen rechtspersoonlijkheid.

§ 2. Dit wetboek erkent als handelsvennootschap met rechtspersoonlijkheid:

  • de vennootschap onder firma, afgekort V.O.F.;
  • de gewone commanditaire vennootschap, afgekort Comm.V;
  • de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, afgekort BVBA;
  • de coöperatieve vennootschap, die zowel met beperkte aansprakelijkheid, afgekort CVBA, als met onbeperkte aansprakelijkheid, afgekort CVOA, kan zijn;
  • de naamloze vennootschap, afgekort NV;
  • de commanditaire vennootschap op aandelen, afgekort Comm. VA;
  • het economisch samenwerkingsverband, afgekort ESV;
  • de Europese vennootschap, afgekort SE;
  • de Europese Coöperatieve Vennootschap, afgekort SCE.

§ 3. Het erkent als burgerlijke vennootschap met rechtspersoonlijkheid de landbouwvennootschap, afgekort LV.

§ 4. De vennootschappen bedoeld in de §§ 2 en 3 verkrijgen rechtspersoonlijkheid vanaf de dag van de in artikel 68 bedoelde neerlegging. Nochtans verkrijgt de SE rechtspersoonlijkheid de dag van haar inschrijving in het rechtspersonenregister, onderdeel van de Kruispuntbank van Ondernemingen, overeenkomstig artikel 67, § 2.

Bij gebreke van de in het eerste lid bedoelde neerlegging, wordt de vennootschap die daden van koophandel tot doel heeft en noch een vennootschap in oprichting is, noch een tijdelijke handelsvennootschap of een stille handelsvennootschap, beheerst door de regels inzake de maatschap en, indien ze een ... naam voert, door artikel 204.