CBN-advies C100 - Verwerking in de geconsolideerde jaarrekening van de vermogensbestanddelen en de resultaten op de datum waarop de geconsolideerde jaarrekening wordt afgesloten
 

Artikel 25 van het koninklijk besluit van 6 maart 1990 luidt als volgt : 

Onverminderd de artikelen 48, 55, 58 en 59, bevat de geconsolideerde jaarrekening alle actief-en passiefbestanddelen en alle rechten en verplichtingen van de ondernemingen die in de consolidatie zijn opgenomen, op de afsluitingsdatum van de geconsolideerde jaarrekening, alsmede alle opbrengsten en kosten van de in de consolidatie opgenomen ondernemingen, die betrekking hebben op de door de geconsolideerde resultatenrekening bestreken periode. 

Indien het uiterst moeilijk zou blijken om actief- en passiefbestanddelen en rechten en verplichtingen van een onderneming, dan wel opbrengsten en kosten uit de door de geconsolideerde resultatenrekening bestreken periode in de geconsolideerde jaarrekening op te nemen op de afsluitingsdatum of zulks de opstelling en openbaarmaking van de geconsolideerde jaarrekening uitermate zou vertragen, dan mogen zij op een ander tijdstip in aanmerking worden genomen. Tussen beide data of de beschouwde periodes mag evenwel onder geen beding meer dan drie maanden liggen." 

Aan de Commissie voor Boekhoudkundige Normen werd gevraagd of de in artikel 25 bedoelde termijn van drie maanden van toepassing is vóór en na de datum waarop de geconsolideerde jaarrekening wordt opgesteld. 

Naar het oordeel van de Commissie moet deze bepaling in die zin worden geïnterpreteerd, dat een verschil van drie maanden is toegestaan zowel vóór als na de datum waarop de geconsolideerde jaarrekening wordt opgesteld.