CBN-advies 128/8 - Boeking van voordelen van alle aard 


Aan de Commissie voor Boekhoudkundige Normen werd gevraagd hoe door de onderneming gedragen kosten die later fiscaal zouden worden beschouwd als «voordelen van alle aard» ten gunste van de personeelsleden, dienen te worden geboekt.
 
Vooraf zij erop gewezen dat het Belgische boekhoudrecht het beginsel huldigt dat kosten naar hun aard moeten worden geboekt.
 
Hoe door een onderneming gemaakte kosten in fiscaalrechtelijk opzicht worden gekwalificeerd heeft in beginsel geen belang voor hun boekhoudkundige verwerking. Dit geldt a fortiori ook wanneer de fiscale kwalificatie waarmee men rekening zou willen houden, uiteindelijk niet op de onderneming maar op een derde slaat.
 
«Voordelen van alle aard» is een fiscaal begrip. Dit omvat niet alleen de kosten die in het boekhoudrecht niet onder de kwalificatie Bezoldigingen vallen, maar ook kosten die in fiscaal opzicht voordelen voor derden vertegenwoordigen die boekhoudkundig niet als kost in de jaarrekening van de onderneming worden uitgedrukt. Dat is bij voorbeeld het geval met een renteloos voorschot dat een onderneming aan een personeelslid zou toestaan. 

Kosten louter op grond van hun fiscale kwalificatie boeken strookt derhalve niet met de boekhoudreglementering. Naar het oordeel van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen zullen de bedragen die op de persoonlijke fiscale fiches als bezoldigingen worden vermeld, derhalve niet volledig overeenstemmen met de bedragen die in de rekening Bezoldigingen in de boekhouding van de onderneming worden vermeld. 

Privé-uitgaven die normaliter door de werknemer zelf moeten worden gedragen, maar door de onderneming definitief in zijn plaats zijn betaald, moeten evenwel steeds in de rekening Bezoldigingen worden geboekt, omdat een dergelijke betaling als een bezoldiging moet worden beschouwd.