COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

CBN-advies 2010-11 Boekhoudkundige verwerking van loontussenkomst door de overheid in hoofde van de werkgever

Advies van 8 september 2010

De Commissie werd gevraagd naar de boekhoudkundige verwerking van loontussenkomsten door de overheid in het kader van het “win-win aanwervingsplan”1 .

Het win-win aanwervingsplan houdt in dat de overheid gedurende een aantal maanden een “werkuitkering” betaalt aan een werknemer die op het ogenblik van de indienstneming uitkeringsgerechtigde volledige werkloze was, voor zover werknemer en werkgever voldoen aan alle voorwaarden omschreven in het koninklijk besluit van 19 december 2001.

Deze werkuitkering wordt in mindering gebracht van het door de werkgever te betalen nettoloon2 . De loontussenkomst betekent dus voor de werkgever een vrijstelling van betaling van een deel van het nettoloon aan de werknemer. 

Van zodra het ontstaan van de loonlast enerzijds en de eventueel gedeeltelijke vrijstelling van betaling anderzijds hun oorsprong vinden in verschillende juridische kaders, kan er, volgens de Commissie, niet worden overgegaan tot de boeking van deze vrijstelling op de creditzijde van de rekening 620 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen, aangezien compensatie verboden is (artikel 25, § 2 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen)3 .

De loonlast resulteert uit het arbeidscontract dat gesloten werd tussen werknemer en werkgever. De werkuitkering, die in mindering wordt gebracht van het te betalen nettoloon, vindt daarentegen haar oorsprong in het koninklijk besluit van 19 december 2001. Aangezien er dus sprake is van twee verschillende juridische verhoudingen, is de Commissie van mening dat de loonlast van de desbetreffende werknemers bruto geregistreerd moet worden. 

620 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen x  
621 Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen x  
  aan 453 Ingehouden voorheffingen   x
    454 Rijksdienst voor sociale zekerheid   x
    455 Bezoldigingen   x

Het wegvallen van een deel van de schuld met betrekking tot bezoldigingen dient als een exploitatiesubsidie beschouwd te worden, aangezien dit rechtstreeks het exploitatieresultaat beïnvloedt. Dit moet geboekt worden onder de bedrijfsopbrengsten, in de rubriek I.D. Andere bedrijfsopbrengsten.

455 Bezoldigingen x  
  aan 740 Bedrijfssubsidies en compenserende bedragen   x
  • 1Koninklijk besluit van 19 december 2001 tot bevordering van de tewerkstelling van langdurig werkzoekenden, B.S. 12 januari 2002.
  • 2Het bedrag van de werkuitkering wordt begrensd tot het nettoloon waarop de werknemer voor de betreffende maand recht heeft (art. 15, § 2 KB 19 december 2001).
  • 3Advies 2009/13 “De boekhoudkundige verwerking van het stelsel tot gedeeltelijke vrijstelling van betaling van de bedrijfsvoorheffing, zoals geregeld door artikel 275/3 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992”, Bulletin CBN 2010, nr. 52, 27-34.