COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

CBN-advies 110-8 - Bijkantoren en centra van werkzaamheden in België van ondernemingen naar buitenlands recht-verslaggeving ingeval van sluiting

Aan de Commissie werd de vraag gesteld of in het geval een bijkantoor wordt gesloten door de onderneming naar buitenlands recht waarvan het deel uitmaakt, dit bijkantoor krachtens artikel 10 van het algemeen uitvoeringsbesluit van 12 september 1983 ertoe verplicht is een jaarrekening met betrekking tot haar eigen bedrijf openbaar te maken voor de periode die loopt van het begin van het boekjaar tot de sluitingsdatum van de betrokken vestiging. 

Gelet onder meer op de omstandigheid dat artikel 10 § 4 van het genoemde koninklijk besluit van 12 september 1983 niet verwijst naar artikel 187 Venn. W. dat de publikatieplicht regelt voor vennootschappen in vereffening, heeft de Commissie deze vraag ontkennend beantwoord.