COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

CBN-advies 111/1 - Bezoldigingen toegekend aan bestuurders en commissarissen -Bedoelde bezoldigingen

Het koninklijk besluit van 8 oktober 1976 schrijft voor dat de rechtstreekse en onrechtstreekse bezoldigingen die ten laste van de resultatenrekening aan de beheerders, zaakvoerders, commissarissen, enz., worden toegekend, in de toelichting bij de jaarrekening vermeld moeten worden. 

In antwoord op diverse vragen in dit verband heeft de Commissie gepreciseerd dat de door die tekst bedoelde bezoldigingen niet uitsluitend die zijn welke zijn verbonden aan het uitoefenen van de statutaire functie van beheerder, zaakvoerder of commissaris van de vennootschap; worden bedoeld, de bezoldigingen die om welke reden ook ten laste van de vennootschap toegekend worden aan de personen die de statutaire hoedanigheid hebben van beheerder, zaakvoerder of commissaris. Ze omvatten de bezoldigingen die aan deze personen worden toegekend krachtens een arbeidscontract, een aannemingscontract of mandaat. 

Daarentegen zijn de bedragen die aan deze personen worden toegekend in het raam van de verwerking van het resultaat en die als zodanig zijn vermeld (mec. nr. 4659) niet begrepen in het bedrag bedoeld in punt 17 van de toelichting. 

De vergoedingen toegekend aan de commissarissen-revisoren moeten in punt 17 van de toelichting worden opgenomen aangezien zij commissaris van de vennootschap zijn.