CBN-advies 12-5 - Berekening  op  geconsolideerde  basis

Dit  advies  is  verouderd  wegens  wijziging  van  artikel  64  §2  van  het  Wetboek  van  vennootschappen  
  

Artikel  12,  §  2  van  de  wet  van  17  juli  1975  bepaalt  de  omvangcriteria  van  de ondernemingen  die  o.m.  bepalend  zijn  voor:   
  

  • het  opmaken  en  openbaar  maken  van  de  jaarrekening  volgens  een  verkort  schema;   
  • de  openbaarmakingsregeling  van  de  jaarrekening  van  bepaalde  categorieën  van ondernemingen  bedoeld  in  artikel  10  van     het  koniklijk  besluit  van  12  september 1983;   
  • de  verplichting  tot  aanstelling  van  een  bedrijfsrevisor;   
  • de  openbaarmaking  van  het  controle‐ en  het  jaarverslag.   

De  berekeningswijze  van  deze  criteria  werd  vastgesteld  in  de  artikelen  11  en  12  van  het koninklijk  besluit  van  12  september  198.  Artikel  12,  §  2  van  dit  besluit  bepaalt  o.m.  dat de  criteria  inzake  omzet  en  balanstotaal  berekend  worden  op  geconsolideerde  basis, indien  de  onderneming  met  één  of  meer  andere  ondernemingen  is  verbonden  in  de  zin van  het  koninklijk  besluit  van  8  oktober  197.   
  
De  Commissie  werd  om  advies  verzocht  over  de  toepassing  van  deze  berekeningswijze  : meer  bepaald  werd  de  vraag  voorgelegd  of  bij  de  berekening  op  geconsolideerde  basis de bepalingen  van  het  koninklijk  besluit  vn  6  maart  1990  moeten  gevolgd  worden  en,  zo  ja, of  de  verbonden  ondernemingen  die  met  toepassing  van  de  bepalingen  van  dit  besluit buiten  de  consolidatie  werden  gelaten,  meegerekend  worden  voor  de  berekening  op geconsolideerde  basis  van  omzet  en  balanstotaal.   
  
In  advies.  12/4  (bulletin  nr.  16,  april  1985,  pp.  10‐11)  werden  de  ratio  en  de  toepassing van  de  berekening  op  geconsolideerde  basis  reeds  toegelicht  :  «...deze  berekeningswijze  is de  bestuursrechtelijke  uitvoering  van  de  intentie  van  de  Regering  (...)  om,  in  verband  met de  soepeler  regeling  ten  gunste  van  kleine  en  middelgrote  ondernemingen,  eerder  oog  te hebben  voor  de  echte  kleine  en  middelgrote  ondernemingen,  met  uitsluiting  van  kleine ondernemingen  opgericht  of  geïntegreerd  in  een  grote  groep  van  vennootschappen  (...). Wat  de  berekening  op  geconsolideerde  basis  van  omzet  en  balanstotaal  betreft  moet  (...) verwezen  worden  naar  de  algemeen  aanvaarde  consolidatiebeginselen,  zoals  zij  met  name in  de  zevende  E.G.‐richtlijn  zijn  verwoord».   
  
Naar  het  oordeel  van  de  Commissie  is  het  duidelijk  dat  nu  de  zevende  richtlijn  in  de Belgische  rechtsorde  werd  omgezet  door  hetkoninklijk  besluit  van  6  maart  1990,  de berekening  op  geconsolideerde  basis  moet  gebeuren  volgens  de  bepalingen  van  dit besluit.   
  
Dit  betekent  echter  niet  dat  de  ondernemingen  die  bij  de  toepassing  van  dit  besluit buiten  de  consolidatiekring  worden  gelaten,  niet  mee  in  aanmerking  zouden  komen  voor de  berekening  op  geconsolideerde  basis  van  omzet  en  balanstotaal.   
  
Artikel  12,  §  2  van  het  koninklijk  besluit  van  12  september  1983  stelt  immers  dat  deze criteria  op  geconsolideerde  basis  worden  berekend  inden  de  onderneming  verbonden  is met  één  of  meerdere  andere  ondernemingen  in  de  zin  van  het  koninklijk  besluit  van  8 oktober  1976.

Een  verbonden  onderneming  in  de  zin  van  de  bepalingen  van  dit  besluit  blijft  een verbonden  onderneming  ook  al  zou  zij  bij  toepasing  van  de  bepalingen  van  het consolidatiebesluit  buiten  de  consolidatiekring  worden  gelaten.   
Bijgevolg  wordt  zij  mee  in  aanmerking  genomen  voor  de  berekening  op  geconsolideerde basis  van  omzet  en  balanstotaal.