CBN-advies 157/1 - Tijdstip waarop de winst is gerealiseerd 

Mits betalen van een voorschot bestellen klanten van een onderneming meubels die deze koopt bij een buitenlands fabrikant en vervolgens in België levert. 

Wanneer mag de onderneming de winst uit deze handelsverrichtingen boeken? 

Hierover ondervraagd was de Commissie van oordeel dat de winst, aangezien die begrepen is in de vordering tot betaling, pas mag worden geboekt op het tijdstip waarop de onderneming het goed levert en derhalve gerechtigd is de prijs aan haar klant te factureren. 

Toestaan dat de betrokken winst voortijdig in resultaat wordt genomen door extrapolatie van het begrip "bestellingen in uitvoering" is immers onmogelijk, omdat de gegeven feiten niet stroken met dit wettelijk omschreven begrip. 

Op grond van de omschrijving die het koninklijk besluit van 8 oktober 1976 geeft van bestellingen in uitvoering, gaat het inderdaad om onderhanden werk, goederen in bewerking en dienstprestaties die voor rekening van een derde op bestelling door de onderneming worden uitgevoerd. 

De regel uit artikel 27 van voornoemd besluit in verband met de waardering van bestellingen in uitvoering op de balans, bevestigt dit. Krachtens dit besluit moeten dergelijke bestellingen inderdaad tegen vervaardigingsprijs worden gewaardeerd, dit zijn, volgens artikel 22, de kosten die de onderneming daadwerkelijk heeft gemaakt om de betrokken goederen of diensten te produceren of de bestelling in kwestie uit te voeren, en niet de prijs van aankoop bij een derde.