CBN advies 125-4 - Terreinen - Materiële vaste activa 

In haar advies 125/2 in Bulletin nr. 7, heeft de Commissie haar standpunt bepaald inzake de aanrekeningswijze op de resultatenrekening van verkregen kapitaalsubsidies. Zij heeft geadviseerd deze subsidies bij de resultaten te boeken volgens een passend plan dat noodzakelijkerwijze hetzelfde is als het afschrijvingsplan van de investeringen waarvoor de betrokken subsidies werden verkregen. 

Naar aanleiding van dit advies is de vraag gerezen naar de boekhoudkundige verwerking van kapitaalsubsidies toegekend voor de verwerving van terreinen, i.e. niet-afschrijfbare activa. 

Naar het oordeel van de Commissie moet voor de boeking van een van overheidswege toegekende kapitaalsubsidie rekening worden gehouden met de finaliteit van dergelijke subsidies. In die optiek is het logisch dat een kapitaalsubsidie toegekend ter verwerving van terreinen op het passief van de balans geboekt blijft, zolang de betrokken terreinen deel uitmaken van het patrimonium van de onderneming. 

Wordt een minderwaarde vastgesteld, dan is het aangewezen - naar analogie met hetgeen het besluit van 8 oktober 1976 bepaalt inzake de aanrekening van kapitaalsubsidies met betrekking tot afschrijfbare activa -de toegepaste waardevermindering op expliciete wijze via de resultatenrekening op de kapitaalsubsidie aan te rekenen. 

De Commissie acht zich niet bevoegd inzake de fiscale aspecten verbonden met de verkrijging en aanwending van kapitaalsubsidies voor niet- afschrijfbare activa.