COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

CBN-advies 2016/9 – Verwerving van een bebost terrein

Advies van 15 juni 20161

Inleiding

In dit advies behandelt de Commissie voor boekhoudkundige normen de boekhoudkundige verwerking van de verwerving van een bebost terrein. De verwerver schaft dit terrein in eerste instantie aan voor houtkap.

Op het ogenblik van de verwerving van het bebost terrein bestaat de mogelijkheid dat het terrein na de houtkap terug wordt vervreemd of dat het terrein zal deel uitmaken van het vermogen van de vennootschap. Beide scenario’s worden vervolgens uiteengezet.

Aankoop bebost terrein met vervreemding terrein na houtkap

In het geval dat de vennootschap een bebost terrein aankoopt voor houtkap en op het ogenblik van de aankoop de intentie heeft om het terrein te vervreemden na de houtkap is de Commissie van oordeel dat het terrein als een onroerend goed bestemd voor verkoop dient te worden geboekt. Concreet zal er op het ogenblik van de verwerving wel een onderscheid moeten worden gemaakt tussen de waarde van een ontbost terrein en de waarde van de te kappen bomen. Deze bomen zullen als goederen in bewerking worden geboekt. De Commissie is van oordeel dat deze opsplitsing noodzakelijk is aangezien de aard van de terrein- en houtcomponent fundamenteel verschillend is.

Voorbeeld

NV XYZ betaalt 150 EUR voor een bebost terrein waarvan 1/3 van de aanschaffingswaarde correspondeert met de terreincomponent en 2/3 van de aanschaffingswaarde met de houtcomponent. De vennootschap heeft de intentie om de grond te vervreemden na de houtkap. Op datum van de verwerving wordt het volgende geboekt2 :

350 Onroerende goederen bestemd voor verkoop 50  
320 Goederen in bewerking  100  
  aan 489 Andere diverse schulden   150

Aankoop bebost terrein zonder vervreemding terrein na houtkap

In het geval dat de vennootschap een bebost terrein aankoopt en op het ogenblik van de verwerving niet de intentie heeft om het ontbost terrein te vervreemden, is de Commissie van oordeel dat enkel de houtcomponent mag worden verwerkt als goederen in bewerking. De terreincomponent zal worden geboekt op de rekening 220 Terreinen. Indien de vennootschap beslist na de houtkap het terrein toch te vervreemden zal enkel een overboeking naar rekening 26 Overige materiële vaste activa noodzakelijk zijn.

Voorbeeld

NV XYZ betaalt 150 EUR voor een bebost terrein waarvan 1/3 van de aanschaffingswaarde correspondeert met de terreincomponent en 2/3 van de aanschaffingswaarde met de houtcomponent. De vennootschap heeft niet de intentie om de grond te vervreemden na de houtkap. Op datum van de verwerving wordt het volgende geboekt3 :

220 Terreinen 50  
320 Goederen in bewerking 100  
  aan 489 Goederen in bewerking   150

 

  • 1Onderhavig advies is tot stand gekomen nadat een ontwerp van het advies op 22 februari 2016 ter consultatie werd gepubliceerd op de website van de CBN.
  • 2De bijhorende kosten verbonden aan de verwerving van het terrein worden buiten beschouwing gelaten.
  • 3De bijhorende kosten verbonden aan de verwerving van het terrein worden buiten beschouwing gelaten.