CBN advies 125-3 Bis - Subsidies toegezegd na de uitvoering van de investering -Subsidies toegezegd na volledige of gedeeltelijke afschrijving van de investering

In een vorig nummer van het Bulletin (Nr. 7, juni 1980, blz. 7) had de Commissie erop gewezen dat indien met een investering werd aangevangen vooraleer het recht op de daarvoor bestemde subsidie definitief vaststond en de investering reeds geheel of gedeeltelijk was afgeschreven, het gedeelte van de subsidies dat overeenstemde met de reeds verrichte afschrijvingen in de resultatenrekening van het boekjaar waarin de subsidie definitief verworven blijkt moest worden geboekt onder de post «Terugneming van afschrijvingen» (mec. nr. 5301). 

Uit een nader onderzoek is gebleken dat, hoewel de gespreide aanrekening in de resultaten van bekomen subsidies krachtens het besluit van 8 oktober 1976 geschiedt door deze in mindering te brengen van de geboekte afschrijvingen, deze aanrekening van subsidies niet het karakter heeft van een terugneming van afschrijvingen, in de zin van de definitie die in het besluit gegeven wordt van de post III, A, 1 van de resultatenrekening «Terugneming van afschrijvingen» (mec. nr. 5301), waarin moeten worden opgenomen de ten laste van vroegere boekjaren geboekte afschrijvingen die bij het afsluiten van het boekjaar overtollig of zonder voorwerp geworden zijn. 

De Commissie stelt derhalve voor het gedeelte van de subsidies dat verband houdt met het reeds tijdens voorgaande boekjaren afgeschreven gedeelte bij de uitzonderlijke resultaten te boeken onder de post «Andere uitzonderlijke opbrengsten» (mec. nr. 5329) en niet onder de post «Terugneming van afschrijvingen» (mec. nr. 5301). Advies 125/3 (Bulletin nr. 7, juni 1980, blz. 7) moet dan ook in die zin worden aangepast.