CBN-advies 7-1 - Duur  van  het  boekjaar 

Artikel  9   van  de  wet  van  17  juli  1975   en  artikel  92  §1  van  het  Wetboek  van Vennootschappen  verplicht  de  ondernemingen  minstens  éénmaal  per  jaar  een  inventaris en  een  jaarrekening  o  te  stellen.  Aan  de  Commissie  werd  de  vraag  gesteld  of  uit  deze verplichting,  die  bekrachtigd  wordt  door  artikel  16  van   de   boekhoudwet  en  rtikel  126  §1 van  het  Wetboek  van  vennootschappen,  voortvloeit  dat  het  een  vennootschap  verboden  is om  bij  de  oprichting  of  in  de  loop  van  ht  maatschappelijke  leven  in  de  statuten  of  bij een  wijziging  van  de  statuten  uitzonderlijk  een  boekjaar  te  voorzien  met  een  duu  van meer  dan  12  maanden.   
  
Uit  de  commentaar  die  in  de  Memorie  van  Toelichting  bij  de  boekhoudwet  aan  artikel  71 wordt  gewijd,  blijkt  duidelijk  de  bedoeling  van  de  wetgever  om,  onder  voorbehoud van  de  sanctie  bij  niet‐naleving,  niets  fundamenteels  te  wijzigen  aan  de  verplichting  die elke  handelaar  krachtens  artikel  17  van  het  Wetboek  van  Koophandel  sedet  lange  tijd heeft,  om  elk  jaar  een  inventaris  op  te  maken.   Indien  de  wetgever  nieuwe  regels  had willen  invoeren  in  verband  met  het  jaarlijks  karakter  van  de  inventaris  en  van  de jaarreening,  dan  zou  dat  zeer  zeker  expliciet  in  de  loop  van  de  voorbereidende werkzaamheden  zijn  gebleken.   
Heeft  de  wet  van  1975  ter zake  niet  geïnnoveerd,  dan  heeft  de  vraag  betrekking  op  de toestand  die  voor  deze  wet  bestond.  Het  lijkt  evident  dat  de  tekst  zelf  van  de  wet  zich ertegen  verzet  dat  het  boekjaar  stelselmatig  een  duur  zou  hebben  van  meer  an  12 maanden.  Voor  zover  de  Commissie  bekend,  bestaat  er  geen  rechtspraak  over  de overeenstemming  met  de  wet  van  een  uitzonderlijke  verlenging  van  een  boekjaar.  Ook  in de  rechtsleer  wordt  ter zake  geen  stelling  genomen,  hoewel  dergelijke  verlengingen  in  de praktijk  vaak  voorkomen.  Dit  bijzondere  geval  wordt  niet  behandeld  in  de  commentaar van  Van  Ryn  (Deel  I,  p.  455)  en  van  Wauwermans  (p.  420).   
  
De  Commissie  is  van  oordeel  dat  een  uitzonderlijke  verlenging  van  het  boekjaar  tot  een duur  van  meer  dan  12  maanden  geoorloofd  s.  Dit  volgt  uit   artikel  15,  §3  van  het Wetboek  van  vennootschappen  die  uitdrukkelijk  de  mogelijkheid  voorziet  van  een boekjaar  met  een  duur  van  meer  dan  12  aanden.   
 

  • 1. Thans opgenomen in artikel 9 van de boekhoudwet.