COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

CBN-advies 2017/12 – Bijkantoor: openbaarmakingsverplichtingen – Taal

Advies van 31 mei 20171

Onderhavig advies vormt een aanvulling op het CBN-advies 2009/2 - In België gevestigde vennootschappen naar buitenlands recht: toepassingsgebied van artikelen 81, 82, 83 en 107 van het Wetboek van vennootschappen2, en geeft een verdere verduidelijking voor wat betreft de openbaarmakingsverplichtingen van de financiële overzichten en aanverwante verslagen van een bijkantoor wanneer de buitenlandse vennootschap waartoe het bijkantoor behoort, in de lidstaat waar de vennootschap is gevestigd, een vrijstelling van neerlegging van haar enkelvoudige jaarrekening heeft ingeroepen.

Het advies behandelt in het bijzonder de verplichting van een bijkantoor tot openbaarmaking van het geconsolideerde jaarverslag en de controleverklaring en tevens de taal van neerlegging van deze documenten wanneer de in de andere lidstaat gevestigde vennootschap een vrijstelling van neerlegging van haar enkelvoudige jaarrekening heeft ingeroepen mits3 openbaarmaking van de geconsolideerde jaarrekening, het geconsolideerde jaarverslag en de geconsolideerde controleverklaring van haar moedervennootschap. Wat betreft de neerleggingsverplichting van de jaarrekening (in België) verwijst de Commissie naar het voormelde CBN-advies 2009/2.

Gelet op:
 

 • de artikelen 83; 85; 100; 101; 107, § 2 W.Venn. en artikel 174 KB W.Venn.;
   
 • artikel 3 van de Elfde richtlijn van de Raad van 21 december 1989 betreffende de openbaarmakingsplicht voor in een lidstaat opgerichte bijkantoren van vennootschappen die onder het recht van een andere staat vallen;
   
 • de openbaarmakingsverplichtingen vermeld in Richtlijn 2013/34/EU van het Europees Parlement en van de Raad van 26 juni 2013 betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde financiële overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen, tot wijziging van Richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad;

is de Commissie van mening dat voldaan is aan de publicatieverplichtingen met betrekking tot de jaarrekening, jaarverslag en verklaring van de commissaris wanneer de geconsolideerde jaarrekening, en het bijhorende jaarverslag en de verklaring van de commissaris worden neergelegd bij de Balanscentrale.

De Commissie wenst hierbij te benadrukken dat ondernemingen zich dienen te houden aan de wettelijke bepalingen inzake het taalgebruik.4 In casu5  impliceert dit dat de documenten met het oog op hun neerlegging moeten worden opgesteld of vertaald in de taal of in één van de officiële talen van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen het bijkantoor is gevestigd.6
 

 • 1. Onderhavig advies is tot stand gekomen nadat een ontwerp van het advies op 29 maart 2017 ter consultatie werd gepubliceerd op de website van de CBN.
 • 2. Bull. CBN nr. 50, november 2009, 15-31.
 • 3. Onder de voorwaarden en overeenkomstig de modaliteiten vermeld in artikel 37 van Richtlijn 2013/34/EU van het Europees Parlement en van de Raad van 26 juni 2013 betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde financiële overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen, tot wijziging van Richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad. In België werd van de vrijstellingsoptie geen gebruik gemaakt.
 • 4. Artikel 52, § 1 van de wetten op het gebruik van talen in bestuurszaken, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 18 juli 1966, BS 2 augustus 1966; artikelen 1, 2 en 5 van het decreet van 19 juli 1973 tot regeling van het gebruik van de talen voor de sociale betrekkingen tussen de werkgevers en de werknemers, alsmede van de voor de wet en de verordeningen voorgeschreven akten en bescheiden van de ondernemingen, BS 6 september 1973; artikelen 1 en 2 van het decreet van 30 juni 1982 inzake de bescherming van de vrijheid van het taalgebruik van de Franse taal in de sociale betrekkingen tussen de werkgevers en hun personeel, alsook van akten en documenten van ondernemingen opgelegd door de wet en de reglementen, BS 27 augustus 1982.
 • 5. Een lid van de Commissie merkt op dat de voorliggende vraag, met name de taal van de te publiceren stukken, niet behoort tot de boekhouddoctrine en bijgevolg ook niet tot de bevoegdheden van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen. Bovendien is het niet zeker dat het advies volledig in overeenstemming is met de rechtspraak van het Europees Hof van justitie inzake de taalrestricties opgelegd door de lidstaten.
 • 6. Artikel 85 W.Venn.