COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

CBN advies 113-3 Bis - Aanwending van herwaarderingsmeerwaarden

In een vorig bulletin (nr. 8, april 1981) heeft de Commissie te kennen gegeven dat zij bij de bevoegde Minister een positief advies zou uitbrengen over aanvragen tot individuele afwijking - met toepassing van artikel 15 van de boekhoudwet - die ertoe zouden strekken de toelating te bekomen om, in gevallen van financiële herstructurering, via de staat der verwerking van de resultaten verliezen aan te zuiveren door ze af te trekken van herwaarderingsmeerwaarden. 

Ter aanvulling van dit advies over de afwijkende aanwending van de herwaarderingsmeerwaarde acht de Commissie het nuttig op te merken dat in bepaalde gevallen de overboeking van een herwaarderingsmeerwaarde naar de staat der verwerking van de resultaten aanleiding kan geven tot de heffing van een solidariteitsbijdrage in uitvoering van de opeenvolgende herstelwetten. 

Door de overboeking van de herwaarderingsmeerwaarde wordt deze afgeboekt van het passief en wordt deze, aangezien niet langer aan de onaantastbaarheidsvoorwaarde is voldaan, als belastbare winst aangemerkt.