COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

CBN-advies 112/8 - Waarderingsregels

Artikel 15 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1976 stelt dat het bestuursorgaan de regels bepaalt die, met naleving van de bepalingen van het besluit doch rekening houdend met de eigen karakteristieken, gelden voor de waardering van de inventaris en, onder meer, voor de vorming en de aanpassing van afschrijvingen (...). De waarderingsregels worden samengevat in de toelichting op een nauwkeurige wijze die inzicht geeft in de toegepaste waarderingsmethoden. 

Bij onderzoek van een aantal jaarrekeningen neergelegd bij de Balanscentrale, blijkt dat in relatief veel gevallen de samenvatting van de waarderingsregels in de toelichting de lezer onvoldoende inzicht verschaft in de toegepaste waarderingsregels, zodat hun impakt op de rekeningen moeilijk kan beoordeeld worden. 

De Commissie is van plan in de toekomst enige aanbevelingen over dit probleem te formuleren na de betrokken personen en ondernemingen hierover geraadpleegd te hebben. 

Toch zou de Commissie met betrekking tot degressieve afschrijvingen een aanbeveling willen geven om op een bondige wijze de uitwerking van het degressieve systeem toe te lichten, om duidelijk het 
onderscheid te laten blijken met andere afschrijvingsvormen. 
Om elke verkeerde interpretatie over het degressieve afschrijvingspercentage te vermijden, raadt de Commissie aan, bij toepassing van een degressief afschrijvingsplan, in de toelichting te vermelden:

  Lineair afschrijvingspercentage op aanschaffingswaarde Aanvankelijk toegepast verhoogd afschrijvingspercentage op netto-boekwaarde
Immateriële vaste activa ...% ...%
Gebouwen ...% ...%
Installaties, machines en uitrusting ...% ...%
Meubilair ...% ...%
Rollend materieel ...% ...%
Overige materiële vaste activa ...% ...%