CBN-advies 130/1 - Verzekering tegen de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de werkgever 
 

Overeenkomstig het besluit van 8 oktober 1976 moeten de kosten in de resultatenrekening worden geboekt volgens hun aard. De Commissie heeft de gelegenheid gehad dit beginsel te verduidelijken naar aanleiding van een vraag die haar werd gesteld over de post waaronder de premies moeten worden geboekt die door een onderneming werden betaald om haar burgerlijke aansprakelijkheid te verzekeren als werkgever voor de schade veroorzaakt aan derden door haar personeel1 . In casu moest maandelijks een premie worden betaald berekend op basis van de uitbetaalde lonen. 

Naar het oordeel van de Commissie moeten deze premies worden beschouwd als kosten voor een door een derde geleverde dienst en moeten zij derhalve worden geboekt onder de post I.B. Diverse goederen en diensten (mec. nr. 4119) van de resultatenrekening. Het feit dat de betrokken premies worden berekend op basis van de uitbetaalde lonen heeft geen invloed op de eigen aard van deze kosten. De premies mogen bijgevolg niet worden geboekt onder de personeelskosten. 

Indien de onderneming haar burgerlijke aansprakelijkheid niet of slechts gedeeltelijk dekt door het afsluiten van een verzekering met een derde dan zal de door haar te betalen schadevergoeding normaal onder de Andere bedrijfskosten worden geboekt; het gaat hier immers om lasten die verbonden zijn met het normale bedrijf van de onderneming als werkgever en die geen betrekking hebben op de haar geleverde goederen of diensten. Vermits de onderneming in dat geval geheel of gedeeltelijk haar eigen verzekeraar is kan het aangewezen zijn dat het risico wordt gedekt door de boeking van een aangepaste voorziening.
 

  • 1Art. 1384 B.W.