CBN-advies 155/1 - Boeking van commissies

De wijze waarop commissies moeten worden geboekt, hangt af van de verrichting waarop zij slaan. 

Slaan commissies op aankopen van de onderneming, dan maken zij substantieel of accessoir deel uit van de aankoopkost van de gekochte goederen. Op dit principe kent het koninklijk besluit van 8 oktober 1976 één uitzondering, nl. waar het gaat om bijkomende kosten met betrekking tot het aanschaffen van financiële vaste activa of van geldbeleggingen die, op het ogenblik waarop ze worden gemaakt, ten laste mogen worden genomen en derhalve niet worden opgenomen in de aanschaffingswaarde van de betrokken financiële activa. Deze uitzondering mag niet worden uitgebreid tot de bijkomende kosten met betrekking tot het aanschaffen van andere activa. 

Slaan zij op verkopen van de onderneming, dan horen zij te worden geboekt als vergoeding voor diensten, in post II, B van de resultatenrekening Diensten en diverse goederen

Nog andere hypothese kunnen zich voordoen: de betrokken commissies moeten alsdan overeenkomstig artikel 8 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1976, onder de meest aangewezen post worden geboekt. 

Over de vraag hoe in de boekhouding en de jaarrekening de commissies moeten worden verwerkt die volgens de Minister van Financiën als bedrijfskosten mogen worden afgetrokken, overeenkomstig artikel 47, § 2 van het Wetboek der Inkomstenbelastingen, heeft de Commissie volgend advies geformuleerd. 

Het feit dat de identiteit van de persoon die deze commissies ontvangt, niet aan het belastingbestuur wordt medegedeeld, heeft, wat de boekingswijze betreft, geen weerslag op de aard van deze kosten noch, a fortiori, op de verplichting om ze daadwerkelijk te boeken. 

De forfaitaire belasting op dit soort commissies is, gezien haar forfaitaire karakter, geen belasting op het resultaat van het boekjaar die als dusdanig in de boekhouding moet worden verwerkt: zij is veeleer een fiscale kost verbonden aan de betrokken verrichting en moet derhalve als accessoire kost van de betaalde commissies en in dezelfde post worden geboekt.