CBN advies 118-1 - Vergoeding van het kapitaal - Tussentijdse dividenden 

Aan de Commissie werd de vraag gesteld op welke wijze tussentijdse dividenden in de jaarrekening moeten worden geboekt. Met tussentijdse dividenden worden dividenden bedoeld die bij beslissing van de raad van beheer aan de aandeelhouders worden toegekend bij wijze van voorschot op het uiteindelijk dividend dat door de algemene vergadering zal worden vastgesteld wanneer zij zich uitspreekt over de winstverdeling. 

De betaalbaarstelling van een tussentijds dividend is een uitkering aan de aandeelhouders aangerekend op de winst van het boekjaar of op de gereserveerde of overgedragen winsten van vorige boekjaren. De betaalbaarstelling zelf heeft een definitief karakter, onder voorbehoud van mogelijke kwade trouw in hoofde van de aandeelhouder. Hieruit volgt dat dit dividend niet kan worden beschouwd als een «voorschot» dat aanleiding zou geven tot een vorderingsrecht in hoofde van de vennootschap op de aandeelhouder. 

De vennootschap die de tussentijdse dividenden toekent zal dan volgende boekingen verrichten : 

 

  • bij de betaalbaarstelling van de tussentijdse dividenden : 
693 Vergoeding van het kapitaal     
  aan 481 Dividenden over het boekjaar    
  • bij de betaling van deze dividenden : 
481 Dividenden over het boekjaar     
  aan 55 Thesaurie    
  • bij de opstelling van de jaarrekening : 
693 Vergoeding van het kapitaal (saldo)    
  aan 481 Dividenden over het boekjaar    

In de jaarrekening zal dan in de rubriek «Vergoeding van het kapitaal» worden opgenomen het totaal bedrag van de als dividend uitgekeerde sommen dit wil zeggen «voorschot» en saldo. 

In hoofde van de onderneming die de tussentijdse dividenden ontvangt moeten deze als inkomsten worden beschouwd van het boekjaar tijdens hetwelke zij werden vastgesteld. Indien tijdens een zelfde boekjaar een volledig dividend wordt uitgekeerd met betrekking tot het voorgaande boekjaar samen met een tussentijds dividend aangerekend op de resultaten van het lopende boekjaar dan is het aangewezen een passende vermelding terzake op te nemen in de toelichting.