CBN-advies 12-1 - Toepassingsgebied van de uitvoeringsbesluiten: bedoelde ondernemingen   

Dit  advies  is  verouderd  gezien  het  nieuwe  artikel  12  van  de  wet  17  juli  1975  (artikel  8  van  de  wet  van  1  juli  1983)  (zie  lijst  van  gepubliceerde  adviezen,  bulletin  1‐24  augustus  1977‐september  1989)

Luidens  artikel  12  van  de  wet  van  17  juli  1975  zijn  de  besluiten  genomen  ter  uitvoering van  artikel  4,  zesde  lid,  van  artikel  7,  vierde  lid,  en  van  de  artikelen  10  en  11,  1°,  niet van  toepassing  op  de  ondernemingen  die  jaarlijks  gemiddeld  niet  meer  dan  50 werknemers  in  dienst  hebben,  voor  zover  hun  omzetcijfer,  buiten  de  belasting  over  de toegevoegde  waarde,  voor  het  jongste  boekjaar  niet  hoger  is  dan  50  miljoen  frank  en het totaal  van  hun  balans  bij  het  einde  van  het  boekjaar  niet  oger  is  dan  25  miljoen  frank.   
  
In  zijn  antwoord  op  een  parlementaire  vraag1   over  de  al  dan  niet  cumulatieve  aard van  de  drie  in  dat  artikel  vermelde  voorwaarden,  heeft  de  Minister  van  Economische Zaken  gepreciseerd  dat  de  uitvoeringsbesluiten  bedoeld  in  dat  artikel  van  de  wet  van toepassing  zijn  op  al  de  ondernemingen,  met  uitzondering  van  die  welke  cumulatief voldoen  aan  de  drie  voorwaarden  gesteld  in  dat  artikel.  Bijgevolg  is  een  onderneming aan de  bepalingen  van  deze  besluiten  onderworpen  van  zodra  ze  meer  dan  50  werknemers heeft  of  haar  omzetcijfer,  buiten  de  belasting  over  de  toegevoegde  waarde,  voor  het jongste  boekjaar  hoger  is  dan  50  miljoen  of  het  totaal  van  haar  balans  voor  het  jongste boekjaar  hoger  is  dan  25  miljoen  frank.   
 

  • 1Parlementaire vraag van de Heer Gramme van 9 december 1976 aan de Minister van Economische Zaken, Vragen en Antwoorden ‐ Senaat, Zitting 1976‐1977, 28 december 1976, p. 406.