COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

CBN-advies 2020/03 – Taal van de jaarrekening, de geconsolideerde jaarrekening en de andere bij de Nationale Bank van België neer te leggen stukken

Advies van 12 februari 20201

Inleiding

Onderhavig advies behandelt het taalgebruik van de door vennootschappen bij de Nationale Bank van België (hierna: NBB) neer te leggen jaarrekening2  alsook van de andere documenten die tegelijk met de jaarrekening3  moeten worden neergelegd krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna: WVV). Vennootschappen zijn, conform de toepasselijke taalregelgeving4 , gehouden om hun jaarrekening (alsook de andere tegelijk hiermee neer te leggen documenten) neer te leggen in de taal of in één van de officiële talen van het taalgebied waar de zetel van de rechtspersoon is gevestigd5 .

Artikel 3:67, § 3 van het uitvoeringsbesluit bij het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bepaalt bovendien dat de jaarrekening of de geconsolideerde jaarrekening en de andere stukken die het voorwerp van een neerlegging vormen, in éénzelfde taal moeten worden opgemaakt. Zo kan voor een vennootschap gevestigd in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad een jaarverslag opgesteld in het Frans niet samen met een jaarrekening opgesteld in het Nederlands worden neergelegd bij de NBB. 

Mogelijkheid tot bijkomende neerlegging

Het WVV biedt voortaan de mogelijkheid dat Belgische vennootschappen bijkomend een vertaling van de jaarrekening (alsook van de tegelijk hiermee neer te leggen documenten) neerleggen in één of meerdere officiële talen van de Europese Unie6 . Deze mogelijkheid vloeit voort uit de geldende Europese regelgeving7 .

In geval van tegenstrijdigheid tussen de jaarrekening (en de andere bij de NBB neer te leggen stukken) en de vertaling die bijkomend vrijwillig wordt openbaar gemaakt, kan deze laatste niet aan derden worden tegengeworpen. Die derden kunnen zich echter wel beroepen op de vrijwillig openbaar gemaakte vertaling, tenzij de rechtspersoon aantoont dat de derden kennis droegen van de originele versie8 .

Geconsolideerde jaarrekening

Op grond van artikel 3:36 WVV moeten vennootschappen, conform de toepasselijke taalregelgeving, ook hun geconsolideerde jaarrekening (alsook de andere hiermee neer te leggen documenten) neerleggen in de taal of in één van de officiële talen van het taalgebied waar de zetel van de rechtspersoon gevestigd is. Net zoals voor de enkelvoudige jaarrekening biedt het nieuwe WVV de mogelijkheid om bijkomend een vertaling van deze geconsolideerde jaarrekening (en de hiermee neer te leggen documenten) neer te leggen in één of meerdere officiële talen van de Europese Unie.

Ook in geval van vrijstelling van subconsolidatie is artikel 2:33 WVV van toepassing. Dit betekent dat de kopie van de geconsolideerde jaarrekening van de moedervennootschap die een geconsolideerde jaarrekening en een jaarverslag over de geconsolideerde jaarrekening opstelt, laat controleren en openbaar maakt en die door het bestuursorgaan van de vrijgestelde vennootschap wordt neergelegd bij de NBB, wel moet worden neergelegd in de taal of in één van de officiële talen van het taalgebied waar de zetel van de vrijgestelde moedervennootschap gevestigd is9 , maar dat bijkomend een vertaling in één of meerdere officiële talen van de Europese Unie kan worden neergelegd.10
 

  • 1Onderhavig advies is tot stand gekomen nadat een ontwerpadvies op 20 december 2019 ter publieke consultatie werd gepubliceerd op de website van de CBN.
  • 2Artikel 3:10 WVV.
  • 3Artikel 3:12 WVV.
  • 4Wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken.
  • 5Artikel 2:33, lid 1 WVV.
  • 6Artikel 2:33, lid 2 WVV.
  • 7Voorbereidende werken, Kamer van Volksvertegenwoordigers, 4 juni 2018, DOC 54 3119/001, 5e zitting van de 54e zittingsperiode, p. 50. Er wordt verwezen naar artikel 4 van Richtlijn 2009/101/EG van het Europees parlement en de raad van 16 september 2009 strekkende tot het coördineren van de waarborgen, welke in de lidstaten worden verlangd van de vennootschappen in de zin van de tweede alinea van artikel 48 van het Verdrag, om de belangen te beschermen zowel van de deelnemers in deze vennootschappen als van derden, zulks teneinde die waarborgen gelijkwaardig te maken. De CBN heeft in dit kader het initiatief genomen om op haar website een Engelse versie van de modellen van de jaarrekening voor vennootschappen te publiceren.
  • 8Artikel 2:33, lid 3 WVV.
  • 9De vrijgestelde moedervennootschap kan uiteraard op vrijwillige basis in bijlage bij deze geconsolideerde jaarrekening de originele, niet-vertaalde geconsolideerde jaarrekening mee publiceren.
  • 10Artikel 3:26, § 2, lid 2, 4° WVV.