COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

CBN advies 100 - Omzet – Begrip


Tal van bepalingen van de wet van 17 juli 1975 en van het koninklijk besluit van 8 oktober 1976 verwijzen naar het begrip omzetcijfer1

Het omzetcijfer wordt als volgt bepaald door het koninklijk besluit van 8 oktober 1976: 

"Het bedrag van de verkopen en dienstverleningen aan derden die tot de gebruikelijke activiteit van de onderneming behoren, onder aftrek van de op de verkopen toegestane verminderingen; dit bedrag omvat niet de belasting over de toegevoegde waarde en de andere rechtstreeks met de omzet verbonden belastingen; wat de handelaars, natuurlijke personen, betreft, omvat de omzet tevens het verbruik in natura, anders dan ten behoeve van hun handel". 

 

  • 1Wet, artikelen 5 en 12, koninklijk besluit, artikel 39 en rubriek 5.109 van de resultatenrekening.