CBN advies 149-2 - Inwerkingtreding van artikel 26, paragraaf 2 van het Koninklijk Besluit van 8 oktober 1976 m.b.t. de lijfrente

Het koninklijk besluit van 12 september 1983 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1976, heeft in dat besluit een nieuwe bepaling ingevoegd over de boeking en de verwerking in de jaarrekening van lijfrente-overeenkomsten (artikel 26, § 2, cf. advies nr. 149/1 verschenen in Bulletin nr. 16, april 1985). 


Bij gebrek aan bijzondere bepalingen over de toepassing van deze regeling op bij de inwerkingtreding van het besluit lopende contracten, is de vraag gerezen of deze regeling toepassing vindt op lopende verrichtingen dan wel uitsluitend op overeenkomsten afgesloten na de inwerkingtreding van dit besluit. 

Een retroactieve toepassing van deze bepaling zou vele moeilijkheden hebben doen rijzen. 

Overeenkomstig vroeger uitgebrachte adviezen onder meer inzake verkorte afschrijvingsperiodes (zie advies 112/2, Bulletin nr. 3, juli 1978) heeft de Commissie geoordeeld dat het besluit geen terugwerkende kracht heeft en dat derhalve de toepassing van genoemd artikel 26, § 2 op lopende contracten - afgesloten vóór 1 januari 1984 - niet verplicht is.