CBN advies 123-1 - Herstructureringskosten - Verwerking in de jaarrekening

Wanneer een onderneming haar activiteiten herstructureert rijst de vraag of zij de - omvangrijke - kosten die hiermee vaak gepaard gaan, onmiddellijk ten laste moet nemen, dan wel of deze kosten op het actief mogen worden geboekt met de bedoeling ze ten laste te leggen van latere boekjaren via afschrijvingen. Welke rubriek van het actief komt in dit laatste geval in aanmerking voor de boeking van deze kosten ? 

De Commissie is van oordeel dat de boeking op het actief van uitgaven in het kader van een herstructurering slechts gerechtvaardigd is voor zover : 
 

  1. het gaat om uitgaven met een uitzonderlijk karakter, die nauwkeurig zijn omschreven en die verband houden met een ingrijpende wijziging in de structuur of de organisatie van de onderneming; 
     
  2. deze uitgaven, naar het oordeel van het beheersorgaan van de onderneming, een blijvende en gunstige weerslag hebben op de rendabiliteit van de onderneming. 

De uitstippeling van een afschrijvingsplan voor deze kosten moet rechtstreeks op deze weerslag steunen. 

Herstructureringskosten kunnen van verschillende aard zijn : uitzonderlijke afschrijvingen, studiekosten, verhuizingskosten, opzeggingsvergoedingen, invoering van een conventioneel brugpensioenstelsel, kosten voor de herscholing van personeel, aankoop van nieuw materieel, enz. 

De uitgaven in het kader van een herstructurering zijn kosten (bij voorbeeld uitzonderlijke afschrijvingen, voorzieningen voor lasten, personeelskosten) met een uitzonderlijk karakter. Zij moeten derhalve naar hun aard onder de uitzonderlijke resultaten worden geboekt. Hun boeking op het actief om ze te kunnen spreiden over latere boekjaren gebeurt via een ad hoc-rubriek van uitzonderlijke opbrengsten. Op het actief worden deze kosten gerangschikt bij de immateriële vaste activa. 
Deze kosten en de wijze waarop zij in de jaarrekening worden opgenomen moeten, in toepassing van artikel 3 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1976, worden verduidelijkt in de toelichting.