CBN-advies 128/2 - Betwiste fiscale aanslag 
 

Naar aanleiding van advies 128/1 dat verschenen is in het Bull. CBN nr. 7, werd de vraag gesteld of de voorgestelde boekingswijze geen fiscale gevolgen heeft. De Commissie had geadviseerd enerzijds het ingecohierde bedrag ten laste te nemen en anderzijds op het actief het geschatte bedrag op te nemen van het verhaal tegen de aanslag. Daar de Commissie niet bevoegd is in deze aangelegenheid werd het advies ingewonnen van het fiscaal bestuur, dat hierna wordt weergegeven. 

In geval van betwiste aanslag beschouwt het Bestuur - overeenkomstig artikel 301 van het W.I.B. - slechts als een zekere en vaststaande schuld die invorderbaar is, de belasting die overeenstemt met het bedrag van de aangegeven inkomsten of met het bedrag van de inkomsten waaraan de belastingplichtige zijn goedkeuring heeft gehecht. 

Daaruit volgt dat het betwiste gedeelte van de belasting dat op het passief van de balans werd geboekt, bij niet-betaling geen verworpen uitgave doch een belastbare reserve uitmaakt. 

Zo evenwel de belastingplichtige tijdens hetzelfde boekjaar op het actief van de balans de vordering opneemt, die hij op de Staat meent te bezitten als gevolg van zijn bezwaar tegen de aanslag, dan hoeft ten belope van deze vordering geen bedrag te worden opgenomen in de gereserveerde en belastbare winst. In fiscaal opzicht is in dit geval geen rechtzetting nodig.