CBN advies 128-1 - Betwiste fiscale aanslag

Een belangrijke aanslag wordt gevestigd waartegen de betrokken onderneming bezwaar aantekent of een verhaal instelt. Hoe moet dit in de jaarrekening worden verwerkt ?
 
Naar het oordeel van de Commissie moet een fiscale schuld zodra zij ontstaat door de incohiering, worden opgenomen op het passief van de balans (post IX D) en in de resultatenrekening (post IV B 2). Door de incohiering ontstaat immers in hoofde van de onderneming een schuld, die onmiddellijk of op korte termijn opeisbaar is en bevoorrecht. 

Slechts indien de aanslag onbetwistbaar nietig is (bij voorbeeld wegens een vormgebrek) of volkomen ongegrond (bij voorbeeld wegens een materiële vergissing) zou de niet-vermelding hiervan onder de passiva verdedigbaar zijn. 

De inschrijving op de balans van het ingesteld bezwaar of verhaal als activum, vereist uiteraard een verantwoorde waardering van de vordering. In de resultatenrekening wordt de aldus geschatte vordering opgenomen in een crediteursubrekening «Betwiste belastingen» van de post IV B «Belastingen op de winst». Deze rekening wordt in punt 19 van de toelichting vermeld en verantwoord.