COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

CBN-advies 108-5 - Afwijkend schema voor kredietinstellingen


Voor de kredietinstellingen die geen openbare kredietinstelling zijn, geen bank, privé-spaarkas noch onderneming bedoeld in hoofdstuk 1 van de Wet van 10 juni 1964, waarvoor een eigen regeling bestaat inzake jaarrekening, zijn de uitvoeringsbesluiten van de boekhoudwet van 17 juli 1975 van toepassing.

De schema's van de jaarrekening opgenomen in de bijlage bij het koninklijk besluit van 8 oktober 1976 en het erop betrekking hebbende algemeen rekeningenstelsel zijn voornamelijk uitgewerkt voor handels- en industriële ondernemingen; zij zijn bijgevolg minder geschikt voor ondernemingen uit de financiële sector.

In het Verslag aan de Koning dat het koninklijk besluit van 27 december 1977 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1976 voorafgaat, stelde de Regering dat zij niet voornemens was gebruik te maken van de mogelijkheid geboden in artikel 11, 2° van de boekhoudwet om schema's aangepast aan de eigen aard van de werkzaamheden van deze kredietinstellingen in te voeren vooraleer de reglementering met betrekking tot de jaarrekening van de kredietinstellingen die bij het publiek werkmiddelen verwerven, niet is herzien, in het licht onder meer van de werkzaamheden terzake op het vlak van de Europese Economische Gemeenschap.

In afwachting heeft de Minister van Economische Zaken, gebruik makend van zijn bevoegdheid tot het verlenen van afwijkingen, deze ondernemingen toegelaten hun jaarrekening op te maken en openbaar te maken volgens een afwijkend type-schema.

Dit type-schema werd onlangs aangepast om rekening te houden met de wijzigingen aan het koninklijk besluit van 8 oktober 1976 door het koninklijk besluit van 12 september 1983.