Nieuw advies: wederopbouwreserve

Advies

Dit nieuw advies is opgesteld naar aanleiding van de invoering van de wet van 19 november 2020 houdende de invoering van een wederopbouwreserve voor vennootschappen die vennootschappen toelaat hun solvabiliteitspositie geleidelijk aan te herstellen door voor drie belastbare tijdperken een “wederopbouwreserve” aan te leggen. Dankzij deze wederopbouwreserve kunnen toekomstige winsten, door deze vrij te stellen, vanaf aanslagjaar 2022 fiscaal gunstig in de vennootschap worden behouden. Op deze manier kan de vennootschap zo snel mogelijk terug over een eigen vermogen beschikken dat gelijk is aan dat van vóór het COVID-19-tijdperk.