Individuele Beslissing inzake Boekhoudrecht

IBB 2021/04 – Activering van betaalde Sales Milestone-vergoedingen en Royalties

Beslissing van 10 februari 2021

 

Voorwerp van de aanvraag

Op grond van artikel III.93, § 2 van het Wetboek van Economisch Recht wenst Vennootschap A bevestiging te bekomen dat zij de Sales Based Milestone Payments en de Royalties die zij in toekomstige boekjaren zal betalen aan Vennootschap B, boekhoudkundig kan activeren.

Beschrijving door de aanvrager

Vennootschap A maakt deel uit van een internationale technologiegroep en heeft als doel het creëren en ontwikkelen van geneesmiddelen.

Vennootschap A neemt vaak licenties op technologieën die mogelijk bruikbaar zijn voor de verdere ontwikkeling van de kandidaat-geneesmiddelen. Dit is het geval voor de technologie waarop Vennootschap A in het kader van de overeenkomst afgesloten met Vennootschap B een licentie heeft verkregen. De door Vennootschap B aan Vennootschap A toegekende licentie bestaat uit twee componenten:

  • een “Preclinical Research License” die werd toegekend aangezien er aanzienlijke R&D activiteiten dienen te worden uitgevoerd om de technologie te kunnen implementeren bij de kandidaat-geneesmiddelen van Vennootschap A;
  • een “Commercial License” die Vennootschap A zal toelaten om, wanneer de R&D activiteiten succesvol zijn voltooid en de nodige marktautorisatie bekomen is, deze producten te commercialiseren.

In ruil voor het verkrijgen van de licentie is Vennootschap A verschillende vergoedingen verschuldigd aan Vennootschap B, dewelke kunnen worden onderverdeeld in:

  • voorafgaande licentievergoedingen;
  • mijlpaalbetalingen (Milestone Payments) die verschuldigd zijn bij elke stap die wordt genomen bij de ontwikkeling, wettelijke goedkeuring en commercialisering van de producten waarvoor de technologie is geïmplementeerd ;
  • jaarlijkse Royalties berekend op basis van de door Vennootschap A tijdens het betrokken jaar gerealiseerde netto-omzet van de producten waarvoor de technologie werd gebruikt.

Vennootschap A stelt dat de Milestone Payments en de Royalties kosten uitmaken die toekomstige voordelen zullen opleveren voor Vennootschap A. Dit wordt bevestigd doordat Vennootschap A, na afloop van de licentietermijn een “eeuwigdurende”, fully paid-up licentie behoudt op de door Vennootschap B in licentie gegeven Licensed Know-How Rights en Licensed Marks, en dit teneinde producten te (laten) maken, te (laten) gebruiken, te (laten) verkopen, te koop aan te (laten) bieden, te (laten) importeren, of te exploiteren of commercialiseren op eender welke manier.

Bijgevolg hebben de te betalen Milestone Payments en de Royalties niet louter betrekking op de opbrengsten die zullen worden gerealiseerd in het boekjaar waarin deze vergoedingen betaald moeten worden, maar hebben deze betalingen ook betrekking op een vergoeding voor de Licensed Know-How Rights en Licensed Marks, die in de toekomst blijft behouden door Vennootschap A, na afloop van de licentietermijn. Het betreffen aldus kosten die wel degelijk een investeringskarakter vertonen aangezien uit deze kosten nog toekomstige voordelen zullen voortvloeien.

Wat de Royalties betreft, stelt CBN-advies 2012/9 - De boekhoudkundige verwerking van de verwerving van een vast actief voor een variabele prijs die afhankelijk is van een toekomstige en onzekere gebeurtenis die een rechtstreeks verband houdt met het nut dat het verworven actief heeft voor de vennootschap enerzijds dat, wanneer de variabele prijs onmiddellijk gerelateerd is aan opbrengsten die betrekking hebben op één enkel boekjaar, deze variabele prijs in beginsel rechtstreeks ten laste van de resultatenrekening van dit boekjaar dient te worden gelegd. Anderzijds wordt in voorbeeld 4 van dit advies de situatie geschetst waarbij de koper van een concessie van tien jaar in de eerste vier boekjaren na het jaar van aankoop van deze concessie nog een meerprijs zal betalen die telkens gelijk is aan 10 % van de omzet van het voorgaande boekjaar. Volgens de CBN vertonen de te betalen variabele gedeelten van de prijs in dit geval een duidelijk investeringskarakter. De concessie heeft immers een duur van 10 jaar, maar de variabele prijs moet enkel gedurende de eerste vier boekjaren worden betaald. Deze variabele gedeelten van de prijs staan hier volgens de CBN in rechtstreeks verband met de verwerving van het actief en moeten bijgevolg worden toegevoegd aan de aanschaffingswaarde van de concessie. Zij worden via afschrijvingen ten laste genomen over de resterende afschrijvingstermijn van het actief.

In onderhavig geval wordt er in de licentieovereenkomst contractueel bepaald dat de Royalties deel uitmaken van de aanschaffingsprijs. De periode gedurende dewelke de Royalties verschuldigd zijn, is korter dan de periode van de licentie aangezien Vennootschap A na afloop van de licentietermijn een “eeuwigdurende", fully paid-up licentie behoudt op de door Vennootschap B in licentie gegeven Licensed Know-How Rights en Licensed Marks, en dit teneinde producten te (laten) maken, te (laten) gebruiken, te (laten) verkopen, te koop aan te (laten) bieden, te (laten) importeren, of te exploiteren of commercialiseren op eender welke manier. 

Na afloop van de licentie behoudt Vennootschap A dus een eeuwigdurend, fully paid-up, niet-exclusief recht op de door Vennootschap B in licentie gegeven Licensed Know-How Rights en Licensed Marks.

Beslissing van het College

Gelet op de artikelen III.93 en III.93/1 van het Wetboek van economisch recht en de voormelde overwegingen bevestigt het College in de zitting van 10 februari 2021 dat Vennootschap A de Milestone Payments en de Royalties die zullen worden betaald aan Vennootschap B, boekhoudkundig kan activeren overeenkomstig artikel 3:89, § 1 juncto de artikelen 3:13 tot 3:14 KB WVV, daar op afdoende wijze werd aangetoond dat er sprake is van future economic benefits en deze variabele betalingen bijgevolg een investeringskarakter hebben.