CBN-advies 126/4 - Vervaardigingsprijs : correctie van de Nederlandse tekst van artikel 22 van het Koninklijk Besluit van 8 oktober 1976

Luidens artikel 22 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1976 omvat de vervaardigingsprijs «naast de aanschaffingskosten der grondstoffen, verbruiksgoederen en hulpstoffen, de productiekosten die rechtstreeks aan het individuele product of aan de productengroep toerekenbaar zijn evenals het evenredig deel van de productiekosten die slechts onrechtstreeks aan het individuele product of aan de productengroep toerekenbaar zijn, voor zover deze kosten op de normale productieperiode betrekking hebben. Het staat de ondernemingen echter vrij deze onrechtstreekse productiekosten niet geheel of gedeeltelijk in de vervaardigingsprijs van het gereed product op te nemen; ...» 

Een interpretatievraag werd aan de Commissie voorgelegd in verband met de in de Nederlandse tekst gebruikte term «gereed product», terwijl in de Franse versie over de term «fabrications» gesproken wordt. Hier stelt zich derhalve de vraag of de mogelijkheid geboden door deze bepaling, de onrechtstreekse productiekosten niet geheel of gedeeltelijk in de vervaardigingsprijs te begrijpen, beperkt is tot het gereed product of ze ook toepasselijk is op geproduceerde vaste activa, op goederen in bewerking en op bestellingen in uitvoering ? 

De Commissie is van oordeel dat de bepaling van de vervaardigingsprijs, zoals blijkt uit artikel 22, betrekking heeft op alle goederen, ongeacht hun aard en afwerkingsstadium, die door de onderneming zijn geproduceerd. Een andere interpretatie zou afbreuk doen aan de bedrijfseconomische consistentie in het productieverloop tussen goederen in bewerking en afgewerkte producten. 

De oorsprong van deze discrepantie tussen de Nederlandse en de Franse versie is te vinden in de vervanging, bij de herziening van de Nederlandse tekst van het besluit, van het oorspronkelijke woord «fabrikaten» door de term «gereed product», zonder dat de engere inhoud van dit laatste werd opgemerkt en dat een beperkende inhoud ervan nagestreefd werd.