COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

CBN-advies 106/3 - Verbintenissen van een moedervennootschap met betrekking tot de solvabiliteit van haar dochter

In de multinationale groepen komt het vaak voor dat de moedervennootschap bepaalde verbintenissen aangaat met betrekking tot de solvabiliteit van haar filialen. In feite is de draagwijdte van deze verbintenissen (letter of intent) sterk veranderlijk zowel wat het voorwerp van de waarborg als wat de juridische draagwijdte ervan betreft. De Commissie is derhalve van mening dat de draagwijdte van die verbintenis in elk geval afzonderlijk moet worden ontleed en dat ze alleen dan in de toelichting dient te worden vermeld als ze in hoofde van de moedervennootschap een juridische verplichting inhoudt.