CBN-advies 137/3 - Schulden op meer dan één jaar - Prefinanciering van langlopende leningen 

Aan de Commissie werd de vraag gesteld of een krediet verkregen op korte termijn, in het kader van een globaal financieringsplan van een meerjarig investeringsprogramma, bedoeld als een prefinanciering van een krediet op lange termijn dat op het einde van het boekjaar reeds was verkregen doch nog niet effectief toegekend, op de balans mag worden geboekt onder de schulden op méér dan één jaar.

Naar het oordeel van de Commissie is het antwoord hierop positief, daar het een toepassing vormt van het principe van het getrouwe beeld zoals bepaald in artikel 3 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1976 en de artikelen 4 en 8 van dit zelfde besluit. Dit veronderstelt uiteraard dat het krediet op korte termijn onbetwistbaar en conventioneel het karakter heeft van een overbruggingskrediet en kort na het verstrijken van het boekjaar effectief wordt vervangen door het krediet op lange termijn. Aan deze laatste voorwaarde is duidelijk niet voldaan wanneer het krediet op lange termijn niet effectief is toegekend vóór de datum waarop de jaarrekening is opgemaakt door de Raad van Bestuur. 

Hieruit volgt dat een krediet dat als dusdanig op minder dan één jaar is, gerangschikt wordt onder de schulden op meer dan één jaar. Deze boekingswijze moet dan ook in de toelichting worden vermeld en verantwoord.