COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

CBN-advies 1-4 - Ondernemingen:  Vereniging  zonder  winstoogmerk

Dit advies is verouderd vermits er een specifieke boekhoudwetgeving in werking is getreden eigen aan verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen.
 

De verenigingen zonder winstoogmerk zijn uit hoofde van hun rechtsvorm niet onderworpen aan de wetgeving op de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen. Alleen de vennootschappen die de rechtsvorm van een handelsvennootschap hebben aangenomen zijn omwille van hun vorm aan deze wt onderworpen.   

De vraag stelt zich evenwel of een vereniging zonder winstoogmerk die handelingen verricht welke door de wet als daden van koopandel worden aangemerkt, uit dien hoofde onder de toepassing van de reglementering op de boekhouding valt. Voor een antwoord op deze vraag moet men zich niet op de eerste plaats tot dewetgeving op de boekhouding wenden maar wel tot ht Wetboek van Koophandel enerzijds en de wetgeving op de verenigingen zonder winstoogmerk anderzijds. De wetgeving op de jaarrekening is inderdaad slechts op een vereniging zonder winstoogmerk toepasselijk indien deze verenigingkrachtens het  Wetboek van Koophandel als handelaar moet worden beschouwd. Het komt niet aan de Commissie toe zich uit te spreken over de gevallen of voorwaarden waarin een vereniging deze hoedanigheid zou verkrijgen.   

De Commissie meent daarentegen te mogen onderstrepen dat het feit dat een vereniging zonder winstoogmerk ten aanzien van de fiscale wetgeving aan de vennootschapsbelasting zou zijn onderworpen niet bepalend is voor haar onderwerping aan de boekhoudwetgeving.