CBN advies 165-1 - Gerealiseerde meerwaarden waarvoor de uitgestelde-belastingregeling geldt. Kapitaalsubsidies

Met de wet van 22 december 1989 werd de belastingregeling voor gerealiseerde meerwaarden op materiële en immateriële vaste activa gewijzigd. Naar aanleiding daarvan heeft het koninklijk besluit van 30 december 1991 de wijze geregeld waarop die uitgestelde belastingen in de jaarrekening moeten worden verwerkt. In het verlengde van deze wijziging werd in het besluit ook de boekingsmethode voor kapitaalsubsidies aangepast, voor zover deze gespreid worden belast. 

Deze wijzigingen worden verantwoord en toegelicht in het Verslag aan de Koning dat het bovenvermelde besluit van 30 december 1991 voorafgaat, waarnaar dan ook wordt verwezen. 

Het ontwerp van besluit werd door de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven onderzocht en daar werd de boekingsmethode uit deze nieuwe bepalingen met een voorbeeld geïllustreerd. De Commissie vond het wenselijk dit voorbeeld te publiceren. Het schetst het verloop van de boekingen en hun invloed op de jaarrekening. Het voorbeeld werd echter uitgebreid tot de hypothese van een grondige en blijvende wijziging van de fiscale toestand van de onderneming.


VOORBEELD BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING/GEGEVENS VAN HET VOORBEELD 

1-2-1991: realisatie van een meerwaarde (op een volledig afgeschreven goed) of verkrijging van een kapitaalsubsidie van

1 000

 

1-3-1991:

 

herbelegging van de meerwaarde/aanwending van de subsidie voor de aanschaffing van een lineair op 10 jaar afschrijfbaar materieel vast actief.

huidige belastingvoet en uitgestelde-belastingvoet 

 

 

40 % 

 

 

In 1994:

 

verlaging van de belastingvoet per 1 januari 1995

 

35 %

BOEKINGSSCHEMA 

- JAAR 1991 

Meerwaarde op materieel vast actief  

01.02.91

55 Kredietinstelling 1000  
  aan 15 Kapitaalsubsidies   600
    1680 Uitgestelde belastingen op kapitaalsubsidies   400

Gesubsidieerde investering:

01.03.91

23 Materieel vast actief 1000  
  aan 55 Kredietinstelling   1000

Afschrijving van de gesubsidieerde investering:

31.12.91

6302 Afschrijvingen op materiële vaste activa 100  
  aan 239 Afschrijvingen op materiële vaste activa   100

Overboeking naar de resultaten, gelijkmatig met de afschrijving van de gesubsidieerde investering, van de:

- Kapitaalsubsidie: 

31.12.91

15 Kapitaalsubsidies 60  
  aan 757 Financiële opbrengsten   60

- Uitgestelde belastingen:

31.12.91

1680 Uitgestelde belastingen op kapitaalsubsidies 40  
  aan 780 Onttrekkingen aan de uitgestelde belastingen   40

31.12.91 Belastingen

elke andere verrichting buiten beschouwing gelaten, is er geen belasting verschuldigd, aangezien de belastbare winst voor een zelfde bedrag word:

- Verminderd met de afschrijving ub (4)

- Verhoogd met de overboekingen sub (5)

Kapitaalsubsidie 

 31.12.91

1682 Uitegestelde belastingen op gerealiseerde meerwaarden op materiële vaste activa 40  
  aan 780 onttrekkingen aan de uitgestelde belastingen   40

- Belastingvrije reserves:

31.12.91

132 Belastingvrije reserves 60  
  aan 789 Onttrekkingen aan de belastingvrije reserves   60

31.12.91 Belastingen

elke andere verrichting buiten beschouwing gelaten, is er geen belasting verschuldigd, aangezien de belastbare winst voor een zelfde bedrag word:

- Verminderd met de afschrijving ub (4)

- Verhoogd met de overboekingen sub (5)

 

BALANS OP 31.12.1991 

A. Meerwaarde A. Meerwaarde
Materiële vaste activa 1000 Belastingvrije reserve 540 Materiële vaste activa 1000 Subsidies 540
Afschrijv. op dito

-100

        

Uitgestelde belastingen

360

       

Afschrijv. op dito

-100

       

Uitgestelde belastingen

360

      

  900   900   900   900

RESULTATENREKENING OP 31.12.91 

    Meerwaarde Subsidie
II.D. Afschrijvingen -100 -100
IV. Financiële opbrengsten   60
VII. D. Meerwaarden bij de realisatie van vaste 1000         
IX. Winst vóór belastingen 900 - 40
IX. bis

Overboeking naar de uitgestelde belast.

Overboeking aan de uitgestelde belast.

- 400

+ 400

 

+40

X. Belastingen op het resultaat     -         -    
XI. Winst van het boekjaar   540     -
XII.

Overboeking naar de belastingvrije reserves

Overboeking aan de belastingvrije reserves

- 600

+ 60 

 

        

XIII. Te bestemmen winst 0 0


- JAAR 1992 

Tijdens het jaar 1992 zullen voor de betrokken verrichtingen dezelfde boekingen 4 en 5 als in 1991 worden verricht en zal de fiscale weerslag eveneens worden geneutraliseerd. Eind 1992 zal de jaarrekening er als volgt uitzien :

BALANS OP 31.12.92 

A. Meerwaarde B. Subsidie 
Materiële vaste activa 1000 Belastingvrije reserve 480 Materiële vaste activa 1000 Subsidies 480
-Afschrijvingen

-200

       

Uitgestelde belastingen

320

       

- Afschrijvingen

-200

       

Uitgestelde belastingen

320

      

  800   800   800   800

RESULTATENREKENING OP 31.12.92 

 

    A. Meerwaarde B. Subsidie 
II.. D. Afschrijving - 100 - 100
IV. Financiële opbrengsten                60
IX. Winst vóór belastingen - 100 - 40
IX. bis Overboeking van de uitgestelde belastingen + 40 + 40
X. Belastingen op het resultaat        -       -   
XI. Winst van het boekjaar - 60          0
XII. Overboeking naar de belastingvrije reserves

 

  + 60

 

          

XIII. Te bestemmen winst       0      0

- JAAR 1994 

Tijdens het jaar 1994 zullen voor de betrokken verrichtingen dezelfde boekingen 4 en 5 als in 1992 worden verricht en zal de fiscale weerslag eveneens worden geneutraliseerd. 

Eind 1994 moet evenwel in de jaarrekening de weerslag worden uitgedrukt van de verlaging van de belastingvoet per 1 januari 1995 op het saldo van de uitgestelde belastingschuld. Deze verlaging van de belastingvoet zal op balansdatum van het boekjaar als volgt worden geboekt : 

-inzake de meerwaarde : 

1682 Uitgestelde belastingen op de gerealiseerd meerwaarden op materiële vaste activa 30  
  aan 132 Belastingvrije reserves   30

Aangezien het actief op 10 Wordt afgeschreven, moet de jaarlijkse onttrekking aan de uitgestelde belastingen worden verminderd met 5, gedurende de resterende levensduur van het betrokken goed (met name 5 x 6 jaar = 30)

-inzake de subsidie :

1680 Uitgestelde belastingen op kapitaalsubsidies 30  
  aan 15 Kapitaalsubsidies   30

Ingevolge deze wijziging zullen de boekingen (5) (namelijk de overboeking van de uitgestelde belastingen en van de belastingvrije reserves naar de resultaten) elk jaar vanaf 1995, 65 in plaats van 60 en 35 in plaats van 40 bedragen.