COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

CBN-advies 107/5 - Devaluatie van de Belgische frank


Overeenkomstig artikel 19, derde lid, van het koninklijk besluit van 8 oktober 1976 moet in de jaarrekening rekening worden gehouden met alle voorzienbare risico's, mogelijke verliezen en ontwaardingen, ontstaan tijdens het boekjaar of tijdens voorgaande boekjaren, zelfs indien deze risico's, verliezen of ontwaardingen slechts gekend zijn tussen de balansdatum en het ogenblik waarop de jaarrekening door het beheersorgaan van de onderneming wordt opgesteld.

Na de beslissing tot devaluatie van de Belgische frank op 22 februari 1982 werd aan de Commissie de vraag gesteld of op grond van artikel 19, derde lid, van het besluit, in de jaarrekening over het boekjaar dat werd afgesloten vóór 22 februari 1982 een voorziening moest worden gevormd om rekening te houden met de impact van de devaluatie op de in vreemde valuta uitgedrukte schulden.

Naar het oordeel van de Commissie was artikel 19, derde lid, niet van toepassing in dat geval. De devaluatie was immers geen gebeurtenis die ontstond tijdens het boekjaar afgesloten vóór 22 februari 1982 en die slechts gekend was na afsluiting van het boekjaar. Bijgevolg moest met de gevolgen van de devaluatie slechts worden rekening gehouden in de jaarrekening over het boekjaar waarin de devaluatie plaatsvond.

De Commissie heeft er anderzijds op gewezen dat in uitvoering van artikel 46, § 2, a) van de vierde E.E.G.-richtlijn, een wijziging wordt aangebracht aan artikel 77 W. Venn.1  waardoor in de toekomst de verplichting zal bestaan om in het jaarverslag melding te maken van belangrijke gebeurtenissen die na het einde van het boekjaar hebben plaatsgevonden. De Commissie heeft dan ook aanbevolen om nu reeds in het jaarverslag (betreffende de jaarrekening over het boekjaar afgesloten vóór 22 februari 1982) melding te maken van de gevolgen van de devaluatie voor de onderneming indien deze gevolgen als belangrijk dienden te worden beschouwd.

 

  • 1Cf. artikel 27 van het wetsontwerp nr. 210 tot wijziging van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen.