COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

CBN-advies 105/1 - Compensatie tussen debet- en creditsaldi bij eenzelfde bankinstelling

Ondernemingen openen regelmatig bij eenzelfde bankinstelling meerdere rekeningen-courant waarop worden geregistreerd, de verrichtingen van verschillende succursalen, verrichtingen die verband houden met de uitvoering van bestellingen of van verschillende werken, enz. 

De vraag werd gesteld of, in de veronderstelling dat bepaalde rekeningen een debetsaldo vertonen en andere rekeningen een creditsaldo en voor zover de betrokken rekeningen-courant zijn uitgedrukt in dezelfde munt, artikel 6 van het besluit van 8 oktober 1976 de verplichting oplegt om de eerste rekeningen op het actief te boeken en de twee op het passief. Een andere mogelijkheid zou er in bestaan op de balans, naargelang het geval op de actiefzijde dan wel op de passiefzijde, slechts de algebraïsche som te vermelden van de betrokken saldi.

De Commissie heeft als advies te kennen gegeven dat deze laatste mogelijkheid slechts in overeenstemming zou zijn met artikel 6 indien in de betrekkingen tussen de onderneming en de bankinstelling overeengekomen zou zijn dat het gaat om ondergeschikte rekeningen van eenzelfde rekening, wat impliceert dat de interesten worden berekend op de algebraïsche som van de debet- en creditsaldi.