COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

CBN-advies 108-6 - Buitenlandse luchtvaartondernemingen


Buitenlandse ondernemingen die in België een centrum van werkzaamheden hebben, moeten over de werkzaamheden van dit centrum een afzonderlijke jaarrekening opmaken. Zo het een grote onderneming betreft, is bovendien openbaarmaking verplicht.

De buitenlandse luchtvaartondernemingen hebben bij de Minister van Economische Zaken een collectieve vraag tot afwijking ingediend teneinde van deze verplichtingen te worden vrijgesteld. Zij argumenteren dat de activiteit van de in België gevestigde centra van werkzaamheden volledig geïntegreerd is in het bedrijf van de betrokken vennootschap in haar geheel en er bijgevolg niet van kan worden onderscheiden. Meer bepaald werd aangetoond dat de door in België gevestigde centra ontvangen opbrengsten en gemaakte kosten niet kunnen worden toegerekend aan de werkzaamheden van het bijkantoor.

Op advies van de Commissie heeft de Minister de gevraagde afwijking toegestaan; hieraan werd evenwel de voorwaarde verbonden een aantal gegevens die effectief betekenisvol zijn voor de positie en de werkzaamheden van het bijkantoor, openbaar te maken.