KB benoeming leden

Koninklijk besluit van 21 december 2018 tot benoeming van de leden van de Commissie voor boekhoudkundige normen (aangepast op 29 juni 2022)

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Wetboek van economisch recht, artikel III.93, § 1, vervangen door de wet van 12 december 2016 tot wijziging van het wetboek van economisch recht, wat de bevoegdheid van de Commissie voor boekhoudkundige normen betreft;

Gelet op de wet van 12 december 2016 tot wijziging van het wetboek van economisch recht, wat de bevoegdheid van de Commissie voor boekhoudkundige normen betreft, artikel 5;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 oktober 1975 houdende de oprichting van een Commissie voor boekhoudkundige normen, artikel 2, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 23 mei 2018, artikel 3 en artikel 4, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 3 september 2017;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 22 november 2018;

Op de voordracht van de Minister van Economie, de Minister van Justitie, de Minister van Financiën en de Minister van Middenstand, en op het advies van de in Raad vergaderde ministers,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Worden voor een termijn van zes jaar benoemd tot lid van de Commissie voor boekhoudkundige normen :

1° op voorstel van de Minister van Financiën :
De heer Jeroen Jacobs;
De heer Steven Vanden Berghe;

2° op voorstel van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten :
De heer Thierry Lhoest;

3° op voorstel van de Raad van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren :
De heer Lieven Acke;

4° op voorstel van de Raad van het Instituut van de Accountants en Belastingconsulenten :
Mevr. Nathalie Procureur;

5° op voorstel van de Raad van het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten :
De heer Gerard Goemaere;

6° op voorstel van de Minister van Middenstand, gekozen op dubbele lijsten voorgesteld door de representatieve organisaties van de Middenstand :
De heer Michel De Wolf;

7° op voorstel van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven :
Dhr. Dominique Darte;
Mevr. Anneleen Dammekens;
Mevr. Laurence Pinte;
Mevr. Marie-Paule Vandormael;

8° op voorstel van de Minister van Economie :
De heer Bart Van Humbeeck;
De heer Jan Verhoeye;

9° op voorstel van de Minister van Justitie :
De heer Pieter Daens;

10° op voorstel van de Minister van Begroting :
Mevr. Catherine Dendauw;

11° op voorstel van de Minister van Middenstand :
De heer Jean-François Wuillaume;

12° op voorstel van de Nationale Bank van België :
Mevr. Camille Dümm.

Art. 2. De heer Jan Verhoeye wordt benoemd tot voorzitter van de Commissie voor boekhoudkundige normen voor een termijn van zes jaar.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4. De minister bevoegd voor Economie, de minister bevoegd voor Justitie, de minister bevoegd voor Financiën en de minister bevoegd voor Middenstand, zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 21 december 2018.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Economie,
K. PEETERS

De Minister van Justitie,
K. GEENS

De Minister van Financiën,
A. DE CROO

De Minister van Middenstand,
D. DUCARME