Artikel 70

Het uittreksel uit de oprichtingsovereenkomst van een economisch samenwerkingsverband bevat:

  1. de naam van het economisch samenwerkingsverband; in het geval omschreven in boek X moeten deze vermeldingen worden gevolgd door de woorden “met een sociaal oogmerk”;
  2. de nauwkeurige omschrijving van het doel van het economisch samenwerkingsverband;
  3. de naam, voornamen, de woonplaats, of, ingeval het een rechtspersoon betreft, de naam, de rechtsvorm, het doel en de zetel van de rechtspersoon en in voorkomend geval het ondernemingsnummer van elk van de leden van het economisch samenwerkingsverband;
  4. de duur van het economisch samenwerkingsverband, indien dit niet voor onbepaalde tijd is aangegaan;
  5. de nauwkeurige aanduiding van de zetel van het economisch samenwerkingsverband;
  6. de wijze van benoeming en ontslag van de zaakvoerder of zaakvoerders;
  7. de aard en de waarde van de eventuele inbreng, alsmede de naam of handelsnaam van de inbrengende leden;
  8. de plaats en de dag van de vergadering van de leden;
  9. in voorkomend geval, het beding waarbij een nieuw lid wordt vrijgesteld van betalingen van de schulden die vóór zijn toetreding zijn ontstaan;
  10. in voorkomend geval, het beding waarbij aan één of meer zaakvoerders de bevoegdheid wordt verleend om het economisch samenwerkingsverband alleen of gezamenlijk of collegiaal te vertegenwoordigen.