Hoofdstuk I. Rekeningenstelsel

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar

Balans
        Activa Passiva
10 Kapitaal       I
  100 Geplaatst kapitaal   I.A
  101 Niet opgevraagd kapitaal (–)   I.B
11 Uitgiftepremies     II
12 Herwaarderingsmeerwaarden   III
  120 Herwaarderingsmeerwaarden op immateriële vaste activa 12    
  121 Herwaarderingsmeerwaarden op materiële vaste activa 2    
  122 Herwaarderingsmeerwaarden op financiële vaste activa 2    
  123 Herwaarderingsmeerwaarden op voorraden 1    
  124 Terugneming van waardeverminderingen op geldbeleggingen 3    
13 Reserves       IV
  130 Wettelijke reserve IV.A
  131 Onbeschikbare reserves IV.B
    1310 Reserve voor eigen aandelen   IV.B.1
    1311 Andere onbeschikbare reserves   IV.B.2
  132 Belastingvrije reserves    
  133 Beschikbare reserves   IV.D
14 Overgedragen winst of Overgedragen verlies (–)   V
15 Kapitaalsubsidies     VI
16 Voorzieningen en uitgestelde belastingen   VII
  160 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen   VII.A.1
  161 Voorzieningen voor belastingen   VII.A.2
  162 Voorzieningen voor grote herstellingswerken en grote Vonderhoudswerken   VII.A.3
  163 Voorzieningen voor milieuverplichtingen   VII.A.4
  164 à 165 Voorzieningen voor overige risico's en kosten 4   VII.A.5
  168 Uitgestelde belastingen   VII.B
    1680 Uitgestelde belastingen op kapitaalsubsidies    
    1681 Uitgestelde belastingen op gerealiseerde meerwaarden op immateriële vaste activa    
    1682 Uitgestelde belastingen op gerealiseerde meerwaarden op materiële vaste activa    
    1687 Uitgestelde belastingen op gerealiseerde meerwaarden op effecten die zijn uitgegeven door de Belgische openbare sector    
    1688 Buitenlandse uitgestelde belastingen.    
17 Schulden op meer dan één jaar   VIII
  170 Achtergestelde leningen   VIII.A.1
    1700 Converteerbaar    
    1701 Niet converteerbaar    
  171 Niet-achtergestelde obligatieleningen   VIII.A.2
    1710 Converteerbaar    
    1711 Niet converteerbaar    
  172 Leasingschulden en soortgelijke schulden   VIII.A.3
  173 Kredietinstellingen   VIII.A.4
    1730 Schulden op rekening    
    1731 Promessen    
    1732 Acceptkredieten    
  174 Overige leningen   VIII.A.5
  175 Handelsschulden   VIII.B
    1750 Leveranciers   VIII.B.1
    1751 Te betalen wissel   VIII.B.2
  176 Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen   VIII.C
  178 Borgtochten ontvangen in contanten   VIII.D
  179 Overige schulden   VIII.D
19 Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het netto-actief (-)   VIbis

 

2. Oprichtingskosten, vaste activa en vorderingen op meer dan één jaar Balans
 
        Activa Passiva
20 Oprichtingskosten 5   I  
  200 Kosten van oprichting en kapitaalverhoging      
  201 Kosten bij uitgifte van leningen ...      
  202 Overige oprichtingskosten      
  203 ...      
  204 Herstructureringskosten      
21 Immateriële vaste activa 6   II  
  210 Kosten van onderzoek en ontwikkeling      
  211 Concessies, octrooien, licenties, know-how, merken en soortgelijke rechten    
  212 Goodwill      
  213 Vooruitbetalingen      
22 Terreinen en gebouwen 6   III.A  
  220 Terreinen      
  221 Gebouwen      
  222 Bebouwde terreinen 7      
  223 Overige zakelijke rechten op onroerende goederen      
23 Installaties, machines en uitrusting 6   III.B  
24 Meubilair en rollend materieel 6   III.C  
25 Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht 6 III.D  
  250 Terreinen en gebouwen      
  251 Installaties, machines en uitrusting      
  252 Meubilair en rollend materieel      
26 Overige materiële vaste activa 6   III.E  
27 Vaste activa in aanbouw en vooruitbetalingen 6   III.F  
28 Financiële vaste activa   IV  
  280 Deelnemingen in verbonden ondernemingen IV.A.1  
    2800            Aanschaffingswaarde    
    2801            Nog te storten bedragen (–)    
    2808            Geboekte meerwaarden    
    2809            Geboekte waardeverminderingen (–)    
  281 Vorderingen op verbonden ondernemingen IV.A.2  
    2810            Vorderingen op rekening      
    2811            Te innen wissels      
    2812            Vastrentende effecten      
    2817            Dubieuze debiteuren      
    2819            Geboekte waardeverminderingen (–)      
  282 Deelnemingen in ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat IV.B.1  
    2820            Aanschaffingswaarde      
    2821            Nog te storten bedragen (–)      
    2828            Geboekte meerwaarden      
    2829            Réductions de valeur actées (–)      
  283 Vorderingen op ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat IV.B.2  
    2830            Vorderingen op rekening      
    2831            Te innen wissels      
    2832            Vastrentende effecten      
    2837            Dubieuze debiteuren      
    2839            Geboekte waardeverminderingen (–)      
  284 Andere aandelen   IV.C.1  
    2840            Aanschaffingswaarde      
    2841            Nog te storten bedragen (–)      
    2848            Geboekte meerwaarden      
    2849            Geboekte waardeverminderingen (–)      
  285 Overige vorderingen   IV.C.2  
    2850            Vorderingen op rekening      
    2851            Te innen wissels      
    2852            Vastrentende effecten      
    2857            Dubieuze debiteuren      
    2859            Geboekte waardeverminderingen (–)      
  288 Borgtochten betaald in contanten   IV.C.2  
29 Vorderingen op meer dan één jaar   V  
  290 Handelsvorderingen      
    2900            Handelsdebiteuren      
    2901            Te innen wissels      
    2906            Vooruitbetalingen 8      
    2907            Dubieuze debiteuren      
    2909            Geboekte waardeverminderingen (–)      
  291 Overige vorderingen   V.B  
    2910            Vorderingen op rekening      
    2911            Te innen wissels      
    2917            Dubieuze debiteuren      
    2919            Geboekte waardeverminderingen (–)      

 

3. Voorraden en bestellingen in uitvoering Balans
Activa Passiva
30 Grondstoffen 9 VI.A.1  
  300 Aanschaffingswaarde 10    
  309 Geboekte waardeverminderingen (–) 11    
31 Goederen in bewerking 9 VI.A.1  
  310 Aanschaffingswaarde 10    
  319 Geboekte waarde verminderingen (–) 11    
32 Goederen in bewerking 9   IV.A.2  
  320 Aanschaffingswaarde 10    
  329 Geboekte waardeverminderingen (–) 11    
33 Gereed product 9   VI.A.3  
  330 Aanschaffingswaarde 10    
  339 Geboekte waardeverminderingen (–) 11    
34 Handelsgoederen 9   VI.A.4  
  340 Aanschaffingswaarde 10    
  349 Geboekte waardeverminderingen (–) 11    
35 Onroerende goederen bestemd voor verkoop 9 VI.A.5  
  350 Aanschaffingswaarde 10    
  359 Geboekte waardeverminderingen (–) 11    
36 Vooruitbetalingen op voorraadinkopen VI.A.6  
  360 Vooruitbetalingen    
  369 Geboekte waardeverminderingen (–) 11    
37 Bestellingen in uitvoering 12 VI.B  
  370 Aanschaffingswaarde    
  371 Toegerekende winst    
  379 Geboekte waardeverminderingen (–) 11    

 

4. Vorderingen en schulden op ten hoogste één jaar Balans
Activa Passiva
40 Handelsvorderingen 13        
  400 Handelsdebiteuren     VII.A IX.C.14
  401 Te innen wissels     VII.A  
  404 Te innen opbrengsten 15   VII.A  
  406 Vooruitbetalingen 8   VII.A  
  407 Dubieuze debiteuren   VII.A  
  409 Geboekte waardeverminderingen (–)   VII.A  
41 Overige vorderingen 13     VII.B  
  410 Opgevraagd, niet gestort kapitaal      
  411 Terug te vorderen B.T.W.      
  412 Terug te vorderen belastingen en voorheffingen      
    4120 à 4124 Belgische winstbelastingen      
    4125 à 4127 Andere Belgische belastingen      
    4128 Buitenlandse belastingen      
  414 Te innen opbrengsten      
  416 Diverse vorderingen      
  417 Dubieuze debiteuren      
  418 Borgtochten betaald in contanten      
  419 Geboekte waardeverminderingen (–)      
42 Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen 16 (zelfde onderverdeling als 17)   IX.A
43 Financiële schulden         IX.B
  430 Kredietinstellingen - Leningen op rekening met vaste termijn   IX.B.1
  431 Kredietinstellingen - Promessen     IX.B.1
  432 Kredietinstellingen - Acceptkredieten     IX.B.1
  433 Kredietinstellingen - Schulden in rekening-courant 17   IX.B.1
  439 Overige leningen       IX.B.2
44 Handelsschulden        
  440 Leveranciers       VII.A18 IX.C.1
  441 Te betalen wissels       IX.C.2
  444 Te ontvangten facturen 19     IX.C.1
45 Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten      
  450 Geraamd bedrag der belastingschulden     IX.E.1
    4500 à 4504 Belgische winstbelastingen      
    4505 à 4507 Andere Belgische belastingen en taksen    
    4508 Buitenlandse belastingen en taksen    
  451 Te betalen BTW       IX.E.1
  452 Te betalen belastingen en taksen     IX.E.1
    4520 à 4524 Belgische winstbelastingen      
    4525 à 4527 Andere Belgische belastingen en taksen    
    4528 Buitenlandse belastingen en taksen    
  453 Ingehouden voorheffingen     IX.E.1
  454 Rijksdienst voor Sociale Zekerheid     IX.E.2
  455 Bezoldigingen       IX.E.2
  456 Vakantiegeld     IX.E.2
  459 Andere sociale schulden     IX.E.2
46 Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen     IX.D
47 Schulden uit de bestemming van het resultaat     IX.F
  470 Dividenten en tantièmes over vorige boekjaren      
  471 Dividenten over het boekjaar      
  472 Tantièmes over het boekjaar      
  473 Andere rechthebbenden      
48 Diverse schulden       IX.F
  480 Vervallen obligaties en coupons      
  488 Borgtochten ontvangen in contanten      
  489 Andere diverse schulden      
49 Overlopende rekeningen      
  490 Over te dragen kosten   X  
  491 Verkregen opbrengsten   X  
  492 Toe te rekenen kosten     X
  493 Over te dragen opbrengsten     X
  499 Wachtrekeningen      

 

5. Geldbeleggingen en liquide middelen Balans
Activa Passiva
50 Eigen aandelen     VIII.A  
51 Aandelen en geldbeleggingen andere dan vastrentende beleggingen VIII.B  
  510 Aanschaffingswaarde        
  5100 Aandelen        
  5101 Geldbeleggingen andere dan vastrentende beleggingen    
  511 Niet-opgevraagde bedragen (-)    
  5110 Aandelen        
  519 Geboekte waardeverminderingen (-) 11       
  5190 Aandelen        
  5191 Geldbeleggingen andere dan vastrentende beleggingen    
52 Vastrentende effecten     VII.B  
  520 Aanschaffingswaarde    
  529 RGeboekte waardeverminderingen (–) 11      
53 Termijndeposito's       VIII.B  
  530 Op meer dan een jaar        
  531 Op meer dan een maand en op ten hoogste een jaar      
  532 Op ten hoogste een maand        
  539 Geboekte waardeverminderingen (–) 11      
54 Te incasseren vervallen waarden 20      IX  
55 Kredietinstellingen 21      IX  
  550 à 559 Rekeningen geopend bij verschillende instellingen, onder te verdelen in    
    ...0 Rekening-courant      
    ...1 Uitgeschreven cheques (–) 22       
    ...9 Geboekte waardeverminderingen (–) 11      
56 Postcheque- en girodienst     IX  
  560 Rekening-courant      
  561 Uitgeschreven cheques (–) 22         
57 Kassen       IX  
  570 à 577 Kassen-contanten        
  578 Kassen-zegels        
58 Interne overboekingen          

 

6. Kosten Resultatenrekening
Kosten Opbrengsten
60 Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 23  II.A  
  600 Aankopen van grondstoffen II.A.1  
  601 Aankopen van hulpstoffen II.A.1  
  602 Aankopen van diensten, werk en studies II.A.1  
  603 Algemene onderaannemingen II.A.1  
  604 Aankopen van handelsgoederen II.A.1  
  605 Aankopen van onroerende goederen bestemd voor verkoop II.A.1  
  608 Ontvangen kortingen, ristorno's en rabatten (–) 24  II.A.1  
  609 Voorraadwijzigingen II.A.2  
    6090 van grondstoffen    
    6091 van hulpstoffen    
    6094 van handelsgoederen    
    6095 van gekochte onroerende goederen bestemd voor verkoop    
61 Diensten en diverse goederen     II.B  
  617 Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld van de onderneming    
  618 Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen, ouderdoms- en overlevingspensioenen van bestuurders, zaakvoerders en werkende vennoten, die niet worden toegekend uit hoofde van een arbeidsovereenkomst    
62 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen II.C  
  620 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen    
    6200 Bestuurders of zaakvoerder 25     
    6201 Directiepersoneel  
    6202 Bedienden  
    6203 Arbeiders    
    6204 Andere personeelsleden  
  621 Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen    
  622 Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen    
  623 Andere personeelskosten      
  624 Ouderdoms- en overlevingspensioenen      
    6240 Bestuurders of zaakvoerders 25     
    6241 Personeel        
63 Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's    
  630 Afschrijvingen en waardeverminderingen op vaste activa-toevoeging II.D  
    6300 Afschrijvingen op oprichtingskosten    
    6301 Afschrijvingen op immateriële vaste activa    
    6302 Afschrijvingen op materiële vaste activa    
    6308 Waardeverminderingen op immateriële vaste activa  
    6309 Waardeverminderingen op materiële vaste activa    
  631 Waardeverminderingen op voorraden   II.E  
    6310 Toevoeging        
    6311 Terugneming (–)      
  632 Waardeverminderingen op bestellingen in uitvoering II.E  
    6320 Toevoeging        
    6321 Terugneming (–)      
  633 Waardeverminderingen op handelsvorderingen op meer dan een jaar II.E  
    6330 Toevoeging      
    6331 Terugneming (–)      
  634 Waardeverminderingen op handelsvorderingen op ten hoogste één jaar II.E  
    6340 Toevoeging      
    6341 Terugneming (–)      
  635 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen II.F  
    6350 Toevoeging      
    6351 Besteding en terugneming (–)      
  636 Voorzieningen voor grote herstellingswerken en grote onderhoudswerken II.F  
    6360 Toevoeging      
    631 Besteding en terugneming (–)    
  637 Voorzieningen voor milieuverplichtingen II.F  
    6370 Toevoeging      
    6371 Besteding en terugneming (–)    
  638 Voorzieningen voor andere risico's en kosten II.F  
    6380 Toevoeging      
    6381 Besteding en terugneming (-)    
64 Andere bedrijfskosten   II.G  
  640 Bedrijfsbelastingen        
  641 Minderwaarden op de courante realisatie van vaste activa    
  642 Minderwaarden op de realisatie van handelsvorderingen    
  643 à 648 Diverse bedrijfskosten      
  649 Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten (–) II.H  
65 Financiële kosten     V  
  650 Kosten van schulden   V.A  
    6500 Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden    
    6501 Afschrijving van kosten bij uitgifte van leningen ...    
    6502 Andere kosten van schulden    
    6503 Geactiveerde intercalaire interesten (–)    
  651 Waardeverminderingen op vlottende activa   V.B  
    6510 Toevoeging        
    6511 Terugneming (–) 26       
  652 Minderwaarden op de realisatie van vlottende acitva V.C  
  653 Discontokosten op vorderingen V.C  
  654 Wisselresultaten 27  V.C  
  655 Resultaten uit de omrekening van vreemde valuta 27  V.C  
  656 Voorzieningen met financieel karakter   V.C  
    6560 Toevoegingen      
    6561 Bestedingen en terugnemingen (–)      
  657 à 658 Diverse financiële kosten   V.C  
  659 Als herstructureringskosten geactiveerde financiële kosten (-) V.C  
66 Niet-recurrente bedrijfs- of financiële kosten   II.I ou V.D  
  660 Niet-recurrente afschrijvingen en waardeverminderingen (toevoeging) II.I  
    6600 op oprichtingskosten      
    6601 op immateriële vaste activa    
    6602 op materiële vaste activa    
  661 Waardeverminderingen op financiële vaste activa (toevoeging) V.D  
  662 Voorzieningen voor niet-recurrente risico's en kosten II.I  
    6620 Voorzieningen voor niet-recurrente bedrijfsrisico's en -kosten    
    66200 Toevoeging      
    66201 Besteding (-)      
    6621 Voorzieningen voor niet-recurrente financiële risico's en kosten    
    66210 Toevoeging      
    66211 Besteding (-)      
  663 Minderwaarden op de realisatie van vaste activa II.I ou V.D  
    6630 Minderwaarde op de realisatie van immateriële en materiële vaste activa    
    6631 Minderwaarde op de realisatie van immateriële en materiële vaste activa    
  664 à 667 Andere niet-recurrente bedrijfskosten   II.I  
  668 Andere niet-recurrente financiële kosten   V.D  
  669 6690 Als herstructureringskosten geactiveerde niet-recurrente bedrijfskosten (-)    
    6691 Als herstructureringskosten geactiveerde niet-recurrente financiële kosten (-)    
67 Belastingen op het resultaat     VIII.A  
  670 Belgische belastingen op het resultaat van het boekjaar      
    6700 Belgische belastingen op het resultaat van het boekjaar    
    6701 Geactiveerde overschotten van betaalde belastingen en voorheffingen (–)    
    6702 Geraamde belastingen    
  671 Belgische belastingen op het resultaat van vorige boekjaren    
    6710 Verschuldigde of gestorte belastingsupplementen    
    6711 Geraamde belastingsupplementen    
    6712 Gevormde fiscale voorzieningen    
  672 Buitenlandse belastingen op het resultaat van het boekjaar    
  673 Buitenlandse belastingen op het resultaat van vorige boekjaren    
68 Overboeking naar de uitgestelde belastingen en naar de belastingvrije reserves    
  680 Overboeking naar de uitgestelde belastingen   VII.B  
  689 Overboeking naar de belastingvrije reserves   X.B  
69 Resultatenverwerking        
  690 Overgedragen verlies van het vorige boekjaar      
  691 Toevoeging aan het kapitaal en aan de uitgiftepremie    
  692 Toevoeging aan de reserves      
    6920 Toevoeging aan de wettelijke reserve    
    6921 Toevoeging aan de overige reserves      
  693 Over te dragen winst        
  694 Vergoeding van het kapitaal      
  695 Bestuurders of zaakvoerders      
  696 Werknemers        
  697 Andere rechthebbenden      

 

7. Opbrengsten Resultatenrekening
Kosten Opbrengsten
70 Omzet       I.A
  700à 707 Verkopen en dienstprestaties      
  708 Toegekende kortingen, ristorno's en rabatten (–) 28     
71 Wijzigingen in de voorraden en in de bestellingen in uitvoering   I.B
  712 in de voorraad goederen in bewerking    
  713 in de voorraad gereed product    
  715 in de voorraad onroerende goederen bestemd voor verkoop    
  717 in de bestellingen in uitvoering    
    7170 Aanschaffingswaarde    
    7171 Toegerekende winst    
72 Geproduceerde vaste activa   I.C
74 Andere bedrijfsopbrengsten   I.D
  740 Bedrijfssubsidies en compenserende bedragen    
  741 Meerwaarden op de courante realisatie van materiële vaste activa    
  742 Meerwaarden op de realisatie van handelsvorderingen    
  733 à 749 Diverse bedrijfsopbrengsten    
75 Financiële opbrengsten     IV
  750 Opbrengsten uit financiële vaste activa   IV.A
  751 Opbrengsten uit vlottende activa   IV.B
  752 Meerwaarden op de ... realisatie van vlottende activa 26    IV.C
  753 Kapitaal- en interestsubsidies   IV.C
  754 Wisselresultaten 27    IV.C
  755 Resultaten uit de omrekening van vreemde valuta 27    IV.C
  756 à 759 Diverse financiële opbrengsten   IV.C
76 Niet-recurrente bedrijfs- of financiële opbrengsten   I.E ou IV.D
  760 Terugneming van afschrijvingen en waardeverminderingen   I.E
    7600 op immateriële vaste activa    
    7601 op materiële vaste activa    
  761 Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa   IV.D
  762 Terugneming van voorzieningen voor niet-recurrente risico's en kosten   I.E
    7620 Terugneming van voorzieningen voor niet-recurrente bedrijfsrisico's en -kosten    
    7621 Terugneming van voorzieningen voor niet-recurrente financiële risico's en kosten    
  763 Meerwaarden op de realisatie van vaste activa   I.E ou IV.D
    7630 Meerwaarde op de realisatie van immateriële en materiële vaste activa    
    7631 Meerwaarde op de realisatie van financiële vaste activa    
  764 à 768 Andere niet-recurrente bedrijfsopbrengsten   I.E
  769 Andere niet-recurrente financiële opbrengsten   IV.D
77 Regularisering van belastingen en terugneming van fiscale voorzieningen   VIII.B
  771 Belgische belastingen op het resultaat    
    7710 Regularisering van verschuldigde of betaalde belastingen    
    7711 Regularisering van geraamde belastingen    
    7712 Terugneming van fiscale voorzieningen    
  773 Buitenlandse belastingen op het resultaat    
78 Onttrekkingen aan de belastingvrije reserves en uitgestelde belastingen    
  780 Onttrekkingen aan de uitgestelde belastingen   VII.A
  789 Onttrekkingen aan de belastingvrije reserves   X.A
79 Resultaatverwerking   XII
  790 Overgedragen winst van het vorige boekjaar  
  791 Onttrekking aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies    
  792 Onttrekking aan de reserves    
  793 Over te dragen verlies    
  794 Tussenkomst van vennoten (of van de eigenaar) in het verlies    

 

0. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 29 30 
00 Zekerheden door derden gesteld voor rekening van de onderneming    
  000 Crediteuren van de onderneming, houders van door derden gestelde zekerheden    
  001 Derden, stellers van zekerheden gesteld voor rekening van de ondernemingkelly    
01 Persoonlijke zekerheden gesteld voor rekening van derden      
  010 Debiteuren wegens verplichtingen uit wissels in omloop    
  011 Crediteuren wegens verplichtingen uit wissels in omloop    
    0110 Door de ondernemingen geëndosseerde, overgedragen wissels    
    0111 Andere verplichtingen uit wissels in omloop    
  012 Debiteuren wegens andere persoonlijke zekerheden    
  013 Crediteuren wegens andere persoonlijke zekerheden    
02 Zakelijke zekerheden gesteld op eigen activa    
  020 Crediteuren van de onderneming, houders van zakelijke zekerheden    
  021 Zakelijke zekerheden gesteld voor eigen rekening    
  022 Crediteuren van derden, houders van zakelijke zekerheden    
  023 Zakelijke zekerheden gesteld voor rekening van derden    
03 Ontvangen zekerheden    
  030 Statutaire bewaargevingen    
  031 Statutaire bewaargevers    
  032 Ontvangen zekerheden    
  033 Zekerheidsstellers    
04 Goederen en waarden gehouden door derden in hun naam, maar ten bate en voor risico van de onderneming    
  040 Derden, houders in hun naam, maar ten bate en voor risico van de onderneming van goederen en waarden    
  041 Goederen en waarden gehouden door derden in hun naam, maar ten bate en voor risico van de onderneming    
05 Verplichtingen tot aan- en verkoop van vaste activa    
  050 Verplichtingen tot aankoop    
  051 Crediteuren wegens verplichtingen tot aankoop    
  052 Debiteuren wegens verplichtingen tot verkoop    
  053 Verplichtingen tot verkoop    
06 Termijnovereenkomsten      
  060 Op termijn gekochte goederen - te ontvangen    
  061 Crediteuren wegens op termijn gekochte goederen    
  062 Debiteuren wegens op termijn verkochte goederen    
  063 Op termijn verkochte goederen - te leveren    
  064 Op termijn gekochte deviezen - te ontvangen    
  065 Crediteuren wegens op termijn gekochte deviezen    
  066 Debiteuren wegens op termijn verkochte deviezen    
  067 Op termijn verkochte deviezen - te leveren    
07 Goederen en waarden van derden gehouden door de onderneming    
  070 Gebruiksrechten op lange termijn    
    0700 Terreinen en gebouwen    
    0701 Installaties, machines en uitrusting    
    0702 Meubilair en rollend materieel    
  071 Crediteuren wegens huurgelden en vergoedingen    
  072 Goederen en waarden door derden in bewaring, in consignatie of in bewerking gegeven    
  073 Committenten en deponenten van goederen en waarden    
  074 Goederen en waarden gehouden voor rekening of ten bate en voor risico van derden    
  075 Crediteuren wegens goederen en waarden gehouden voor rekening of ten bate en voor risico van derden    
09 Diverse rechten en verplichtingen        
               

 

 • 1. a. b. Enkel de meerwaarden geboekt vóór het begin van het boekjaar dat ingaat na 31 december 1983.
 • 2. a. b. c. Met inbegrip van de terugneming van waardeverminderingen bedoeld in artikel 100 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001.
 • 3. Enkel de terugneming van waardeverminderingen bedoeld in artikel 100 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001.
 • 4. Uit te splitsen per categorie van risico's en kosten opgesomd in artikel 54, c), van het koninklijk besluit van 30 januari 2001.
 • 5. De afschrijvingen op oprichtingskosten worden geboekt op het credit van de betrokken rekeningen of op subrekeningen daarvan.
 • 6. a. b. c. d. e. f. g. Bij deze rekening of bij de onderverdelingen ervan in het rekeningenstelsel van de onderneming horen de volgende subrekeningen:
  1° aanschaffingswaarde;
  2° geboekte meerwaarden;
  3° geboekte afschrijvingen of waardeverminderingen, met respectievelijk 0, 8 en 9 als laatste cijfer van het nummer van de subrekening.
  De ondernemingen mogen evenwel de geboekte meerwaarden, afschrijvingen en waardeverminderingen groeperen in rekeningen met respectievelijk als nummer 218 en 219, 228 en 229, 238 en 239, 248 en 249, 258 en 259, 268 en 269, 278 en 279. In dat geval moeten in die rekeningen de soorten van activa waarop de meerwaarden, afschrijvingen, waardeverminderingen betrekking hebben afzonderlijk worden vermeld volgens de onderscheidingen bepaald in het rekeningenstelsel van de onderneming.
  Wat betreft de immateriële vaste activa is het 2° hierboven slechts van toepassing voor de meerwaarden geboekt vóór het boekjaar dat ingaat na 31 december 1983.
 • 7. Alleen te gebruiken wanneer terreinen en gebouwen niet kunnen worden onderscheiden, of wanneer, onder meer voor de afschrijvingen, geen onderscheid wordt gemaakt.
 • 8. a. b. Andere dan deze die kunnen worden toegekend aan de rekeningen 213, 27 en 360.
 • 9. a. b. c. d. e. f. De onderverdeling van deze rekening in een rekening aanschaffingswaarde en een rekening geboekte waardeverminderingen, mag worden vervangen door een onderverdeling op basis van andere criteria (soorten van grondstoffen, gereed product, handelsgoederen of goederen, hun ligplaats of bestemming, enz.). In dat geval moeten voor elke uitsplitsing de volgende subrekeningen worden aangelegd:
  1° aanschaffingswaarde;
  2° geboekte waardeverminderingen, met respectievelijk 0 en 9 als laatste cijfer van het nummer van de subrekening.
 • 10. a. b. c. d. e. f. Of de marktprijs wanneer deze lager is. Indien voor het boekjaar dat ingaat na 31 december 1983 de voorraden werden geherwaardeerd tegen hun vervangingswaarde, wordt deze herwaarderingsmeerwaarde, zo zij blijft bestaan, opgenomen in de aanschaffingswaarde of in een afzonderlijke subrekening.
 • 11. a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. Artikelen 70, 72 en 75 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001.
 • 12. De onderverdeling van rekening 37 in de subrekeningen 370, 371 en 379 mag worden vervangen door een onderverdeling met voor iedere bestelling vermelding van de aanschaffingswaarde, de toegerekende winst en de geboekte waardeverminderingen.
 • 13. a. b. De vorderingen op meer dan één jaar of het gedeelte van de vorderingen dat vervalt binnen het jaar moeten op deze rekeningen slechts worden overgeboekt aan het einde van het boekjaar.
 • 14. Klantenrekeningen met creditsaldo.
 • 15. De te innen opbrengsten mogen eveneens worden geboekt als uitsplitsing van rekening “400 Handelsdebiteuren” of gevoegd worden bij de klantenrekeningen.
 • 16. De schulden op meer dan één jaar of het gedeelte van de schulden dat vervalt binnen het jaar moeten op deze rekeningen slechts worden overgeboekt aan het einde van het boekjaar.
 • 17. Deze rekening wordt normaal enkel aan het einde van het boekjaar gebruikt. De tegenboeking wordt verricht bij het begin van de volgende periode.
 • 18. Leveranciersrekeningen met debetsaldo.
 • 19. De te ontvangen facturen mogen eveneens worden geboekt als uitsplitsing van rekening “440 Leveranciers” of gevoegd worden bij de leveranciersrekeningen
 • 20. De vervallen waarden die aan een kredietinstelling ter incasso werden overgemaakt mogen eveneens worden geboekt op rekening “55 Kredietinstellingen”.
 • 21. Als het saldo van een rekening-courant aan het einde van een boekjaar in het voordeel is van de kredietinstelling, dan wordt dit saldo normaal op deze datum overgeboekt op rekening “433 Kredietinstellingen – Schulden in rekening-courant”. De tegenboekingen worden verricht bij het begin van de volgende periode.
 • 22. a. b. De overschrijvingsorders mogen eveneens op deze rekening worden geboekt.
 • 23. De onderverdeling van deze rekening in een rekening aankopen en een rekening voorraadwijzigingen mag worden vervangen door een onderverdeling op basis van andere criteria (soorten van grondstoffen, gereed product, handelsgoederen of goederen, enz.). In dat geval moeten voor elke uitsplitsing subrekeningen worden aangelegd voor de aankopen enerzijds, de voorraadwijzigingen anderzijds, met respectievelijk 0 en 9 als laatste cijfer van het nummer van de subrekening. Dergelijke onderverdeling moet overeenstemmen met deze toegepast in klasse 3.
 • 24. De kortingen, ristorno's en rabatten op aankopen mogen ook worden geboekt op subrekeningen van de aankooprekeningen; de kortingen, ristorno's en rabatten verkregen op welbepaalde aankopen mogen evenwel rechtstreeks op de betrokken aankooprekeningen worden geboekt.
 • 25. a. b. Evenals de commissarissen die geen bedrijfsrevisor zijn.
 • 26. a. b. Andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen, ... .
 • 27. a. b. c. d. Behalve wanneer deze wisselresultaten of resultaten uit de omrekening van vreemde valuta op specifieke wijze verband houden met andere posten uit de resultatenrekening en op grond daarvan er worden aan toegerekend.
 • 28. De kortingen, ristorno's en rabatten op verkopen mogen ook worden geboekt op subrekeningen van de verkooprekeningen; de kortingen, ristorno's en rabatten toegekend voor welbepaalde verkopen mogen evenwel rechtstreeks worden geboekt op de betrokken verkooprekeningen.
 • 29. De ondernemingen kunnen voor de nummering van deze rekeningen ook de klassen 8 of 9 of bepaalde rekeningen van deze klassen gebruiken, waarbij volgorde en indeling dezelfde moeten zijn als hier aangegeven.
 • 30. In de klasse 0 worden alleen die rechten en verplichtingen geboekt die niet in de klassen 1 tot en met 5 moeten worden opgenomen.