Artikel 6

In afwijking van artikel 5 blijft hogergenoemd besluit van 7 maart 1978 evenwel van toepassing tot de datum bedoeld in artikel 4, eerste lid, ten aanzien van de ondernemingen waarop het reeds van toepassing is op de datum van inwerkingtreding van dit besluit.

De wijzigingen met betrekking tot de in België gevestigde bijkantoren en centra van werkzaamheden van buitenlandse ondernemingen, de kapitaalsubsidies, de belastingvrije reserves, de uitgestelde belastingen en het disagio welke in dit besluit zijn aangebracht door artikelen 12 en 13 van het koninklijk besluit van 30 december 1991, zijn van toepassing overeenkomstig het bepaalde in artikel 48bis van het koninklijk besluit van 8 oktober 1976.